Visa allt om RTM Helgum AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 8 798 9 503 6 624 4 770 3 836 4 284 4 405 2 092 976 247
Övrig omsättning 52 576 888 186 140 24 32 175 2 5
Rörelseresultat (EBIT) -390 156 1 057 389 -283 65 389 550 210 -96
Resultat efter finansnetto -558 40 1 030 371 -303 36 368 543 201 -102
Årets resultat 0 225 222 79 -24 88 66 237 201 -102
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 973 5 229 3 498 1 836 987 1 541 1 792 1 018 699 257
Omsättningstillgångar 1 127 1 727 1 906 944 582 480 829 369 235 44
Tillgångar 7 100 6 956 5 404 2 781 1 569 2 021 2 621 1 387 933 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 874 873 991 769 690 714 625 559 322 122
Obeskattade reserver 370 931 1 182 436 161 440 517 234 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 100 3 072 1 694 765 153 284 333 205 490 70
Kortfristiga skulder 1 756 2 080 1 538 810 565 584 1 146 390 121 110
Skulder och eget kapital 7 100 6 956 5 404 2 781 1 569 2 021 2 621 1 387 933 301
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 39
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 184 1 214 1 039 297 107 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - 374 429 304 105 32 7
Utdelning till aktieägare 0 0 343 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 850 10 079 7 512 4 956 3 976 4 308 4 437 2 267 978 252
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 4 4 4 4 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 466 1 584 1 325 1 193 959 1 071 1 101 1 046 976 247
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 580 459 464 408 413 337 216 160 47
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 407 811 1 347 590 -124 363 587 643 263 -75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,42% 43,46% 38,87% 24,35% -10,46% -2,75% 110,56% 114,34% 295,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,49% 2,24% 19,63% 14,02% -18,04% 3,22% 14,84% 39,65% 22,51% -31,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,43% 1,64% 16,02% 8,18% -7,38% 1,52% 8,83% 26,29% 21,52% -38,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,92% 45,01% 46,62% 56,56% 57,92% 55,98% 53,58% 54,21% 52,77% 92,71%
Rörelsekapital/omsättning -7,15% -3,71% 5,56% 2,81% 0,44% -2,43% -7,20% -1,00% 11,68% -26,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,37% 22,99% 35,40% 39,88% 51,98% 52,31% 39,23% 52,74% 34,51% 40,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,18% 83,03% 115,34% 95,43% 64,07% 45,72% 68,06% 82,05% 194,21% 40,00%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...