Visa allt om Hamarx Bygg & Inredning AB
Visa allt om Hamarx Bygg & Inredning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 033 5 667 6 386 6 190 6 148 5 590 7 047 5 234 4 062 3 589
Övrig omsättning - 18 35 12 109 - 10 - - 30
Rörelseresultat (EBIT) 156 346 135 7 325 379 -202 552 197 89
Resultat efter finansnetto 139 333 112 -15 303 367 -213 539 191 78
Årets resultat 88 213 80 44 101 204 -10 298 110 45
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 122 211 308 335 78 112 94 149 196
Omsättningstillgångar 2 033 1 722 1 857 1 566 1 405 996 1 466 1 468 550 663
Tillgångar 2 182 1 844 2 068 1 874 1 740 1 074 1 579 1 562 699 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 516 628 516 436 492 530 326 463 285 266
Obeskattade reserver 254 230 174 172 252 90 0 206 88 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 17 79 235 198 0 0 48 0 0
Kortfristiga skulder 1 412 968 1 299 1 031 799 453 1 252 845 326 539
Skulder och eget kapital 2 182 1 844 2 068 1 874 1 740 1 074 1 579 1 562 699 859
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 715 765 666 610 620 574 458 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 188 1 905 1 205 1 264 1 354 1 333 1 328 1 023 894 758
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 864 686 761 774 756 713 736 603 513 479
Utdelning till aktieägare 150 200 100 0 100 140 0 127 120 91
Omsättning 7 033 5 685 6 421 6 202 6 257 5 590 7 057 5 234 4 062 3 619
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 7 7 7 7 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 172 945 912 884 878 799 1 007 872 812 718
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 437 392 410 409 393 393 373 385 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 252 428 232 97 398 438 -145 607 260 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,10% -11,26% 3,17% 0,68% 9,98% -20,68% 34,64% 28,85% 13,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,15% 18,76% 6,53% 0,37% 18,68% 35,29% -12,79% 35,34% 28,33% 10,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,22% 6,11% 2,11% 0,11% 5,29% 6,78% -2,87% 10,55% 4,87% 2,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,07% 63,33% 56,06% 64,36% 62,85% 64,63% 37,39% 63,60% 62,78% 62,58%
Rörelsekapital/omsättning 8,83% 13,31% 8,74% 8,64% 9,86% 9,71% 3,04% 11,90% 5,51% 3,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,73% 43,79% 31,51% 30,03% 38,95% 55,52% 20,65% 39,14% 49,84% 35,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,98% 177,89% 142,96% 151,89% 128,91% 88,08% 78,59% 173,73% 168,71% 113,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...