Visa allt om Västkustens Anläggnings AB
Visa allt om Västkustens Anläggnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 42 789 42 491 29 316 22 609 26 377 22 451 16 072 28 945 20 333 30 677
Övrig omsättning 1 660 1 691 1 077 760 365 256 63 253 7 652 -2 918
Rörelseresultat (EBIT) 9 559 10 582 6 986 3 910 5 718 3 620 3 546 2 333 4 635 6 697
Resultat efter finansnetto 9 549 11 009 7 665 4 197 6 059 3 847 3 684 2 559 5 317 6 860
Årets resultat 6 601 11 040 5 886 2 373 3 306 2 428 3 384 1 676 3 625 4 859
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 665 3 266 2 043 1 986 2 421 2 226 2 858 3 687 2 837 2 530
Omsättningstillgångar 18 297 34 732 25 092 23 731 22 644 20 613 18 252 19 484 18 659 15 564
Tillgångar 22 962 37 998 27 136 25 717 25 065 22 839 21 111 23 171 21 496 18 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 721 29 580 18 541 17 655 16 782 15 076 14 648 13 263 12 087 8 962
Obeskattade reserver 1 070 0 3 165 3 060 2 090 560 0 900 797 600
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 017 0 0 0 143 339 553 1 247 569 709
Kortfristiga skulder 14 155 8 417 5 430 5 002 6 051 6 864 5 910 7 761 8 043 7 823
Skulder och eget kapital 22 962 37 998 27 136 25 717 25 065 22 839 21 111 23 171 21 496 18 094
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 510 480 500 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 237 6 842 6 009 5 273 5 199 4 347 3 999 4 053 3 622 3 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 916 2 673 2 422 1 940 1 980 1 686 1 731 1 762 1 505 1 385
Utdelning till aktieägare 0 29 461 0 5 000 1 500 1 600 0 0 2 500 500
Omsättning 44 449 44 182 30 393 23 369 26 742 22 707 16 135 29 198 27 985 27 759
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 18 16 14 14 13 13 13 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 139 2 361 1 832 1 615 1 884 1 727 1 236 2 227 1 564 2 556
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 526 556 550 534 535 478 497 501 460 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 672 11 568 7 573 4 735 6 649 4 645 4 810 5 313 5 276 7 544
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,70% 44,94% 29,67% -14,29% 17,49% 39,69% -44,47% 42,35% -33,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,68% 29,06% 28,42% 17,06% 24,70% 17,10% 18,09% 12,16% 25,89% 38,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,37% 25,99% 26,30% 19,40% 23,47% 17,39% 23,76% 9,74% 27,37% 22,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,64% 50,09% 56,36% 54,58% 59,60% 61,64% 60,73% 77,58% 25,50% 56,41%
Rörelsekapital/omsättning 9,68% 61,93% 67,07% 82,84% 62,91% 61,24% 76,79% 40,50% 52,21% 25,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,90% 77,85% 77,42% 77,42% 73,10% 67,82% 69,39% 60,04% 58,90% 51,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,26% 412,64% 462,10% 474,43% 374,22% 300,31% 308,83% 251,05% 231,99% 198,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...