Visa allt om Datema ERP Integration AB
Visa allt om Datema ERP Integration AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 539 12 927 11 315 14 417 14 916 14 601 13 056 1 478 0 0
Övrig omsättning - - - - 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 398 1 347 -422 724 856 1 426 150 509 -8 -45
Resultat efter finansnetto 411 1 348 -422 730 864 1 425 163 545 -7 -45
Årets resultat 310 767 31 550 551 777 85 417 -7 -45
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 1 25 217 352 405 353 443 162 0
Omsättningstillgångar 3 703 3 298 2 166 2 606 3 770 3 664 3 437 1 957 41 30
Tillgångar 3 737 3 299 2 192 2 823 4 123 4 069 3 789 2 400 203 30
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 008 1 098 331 800 1 024 1 472 695 610 193 27
Obeskattade reserver 450 450 100 575 575 475 113 70 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 279 1 751 1 761 1 448 2 524 2 121 2 981 1 719 10 4
Skulder och eget kapital 3 737 3 299 2 192 2 823 4 123 4 069 3 789 2 400 203 30
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 534 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda - 4 486 4 637 5 461 5 966 5 709 4 240 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 0 2 130 2 110 2 480 2 608 2 426 2 075 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 400 0 500 700 1 000 0 0 0 0
Omsättning 12 539 12 927 11 315 14 417 14 921 14 601 13 056 1 478 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 9 10 12 12 10 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 791 1 616 1 257 1 442 1 243 1 217 1 306 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 914 843 762 830 731 704 705 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 404 1 371 -230 860 969 1 552 240 517 -8 -40
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,00% 14,25% -21,52% -3,35% 2,16% 11,83% 783,36% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,02% 40,86% -18,80% 25,93% 20,96% 35,22% 4,59% 23,54% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,29% 10,43% -3,64% 5,08% 5,79% 9,81% 1,33% 38,23% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,80% 82,17% 85,44% 100,00% 100,00% 100,00% 84,56% 45,13% - -
Rörelsekapital/omsättning 11,36% 11,97% 3,58% 8,03% 8,35% 10,57% 3,49% 16,10% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,37% 43,92% 18,66% 44,23% 35,11% 44,78% 20,54% 27,57% 95,07% 90,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,48% 188,35% 123,00% 179,97% 149,37% 172,75% 115,30% 113,85% 410,00% 750,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...