Visa allt om Bo-Bra Fastighets i Halmstad AB
Visa allt om Bo-Bra Fastighets i Halmstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 849 5 754 5 762 5 443 4 334 4 271 460 573 470 400
Övrig omsättning - - - 48 - 32 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 254 1 218 1 982 1 460 712 972 217 332 234 159
Resultat efter finansnetto 234 62 649 31 -379 59 6 8 2 1
Årets resultat 128 13 347 31 -338 30 4 6 1 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 437 38 313 39 021 39 812 40 300 28 282 5 581 5 685 5 790 5 894
Omsättningstillgångar 508 1 040 883 388 668 272 286 217 162 117
Tillgångar 38 945 39 353 39 904 40 200 40 968 28 554 5 867 5 902 5 952 6 010
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 180 1 052 1 039 692 662 1 000 107 103 97 96
Obeskattade reserver 240 180 180 0 0 40 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 535 36 060 37 460 38 179 38 635 26 985 5 655 5 715 5 775 5 835
Kortfristiga skulder 1 990 2 061 1 225 1 329 1 671 529 104 83 80 80
Skulder och eget kapital 38 945 39 353 39 904 40 200 40 968 28 554 5 867 5 902 5 952 6 010
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 456 456 72 72 72 72
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 557 509 479 502 13 14 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 265 236 222 240 239 218 23 23 22 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 849 5 754 5 762 5 491 4 334 4 303 460 573 470 400
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 925 5 754 5 762 5 443 4 334 4 271 460 573 470 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 418 755 725 765 714 717 95 95 94 92
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 067 2 028 2 772 2 250 1 329 1 409 321 436 338 263
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,65% -0,14% 5,86% 25,59% 1,48% 828,48% -19,72% 21,91% 17,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,22% 3,10% 4,97% 3,63% 1,74% 3,40% 3,70% 5,63% 3,93% 2,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,44% 21,19% 34,40% 26,82% 16,43% 22,76% 47,17% 57,94% 49,79% 39,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -25,34% -17,74% -5,94% -17,29% -23,14% -6,02% 39,57% 23,39% 17,45% 9,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,51% 3,03% 2,96% 1,72% 1,62% 3,61% 1,82% 1,75% 1,63% 1,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,53% 50,46% 72,08% 29,19% 39,98% 51,42% 275,00% 261,45% 202,50% 146,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...