Visa allt om Movs Technology Group AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 97 575 84 691 87 422 60 754 39 004 35 398 33 045 30 472 21 102 21 094
Övrig omsättning 1 237 559 1 361 701 6 634 365 568 396 383 427
Rörelseresultat (EBIT) 7 185 -4 350 -1 829 -238 5 509 2 523 1 216 1 588 567 1 847
Resultat efter finansnetto 5 739 -5 884 -3 358 -1 450 4 594 1 422 116 844 411 1 550
Årets resultat 4 421 -4 647 -2 031 -114 2 846 883 143 883 480 977
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 861 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 750 3 741 1 743 1 001 799 1 078 324 332 189 221
Omsättningstillgångar 27 946 26 143 28 322 28 943 20 283 22 008 19 209 15 959 11 480 9 653
Tillgångar 29 696 29 884 30 065 30 805 21 082 23 087 19 533 16 291 11 669 9 875
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 278 2 647 7 294 8 230 6 728 3 882 2 999 2 856 1 972 1 493
Obeskattade reserver 0 0 0 810 2 157 1 234 978 1 075 1 372 1 652
Avsättningar (tkr) 438 388 414 529 359 328 304 268 237 453
Långfristiga skulder 8 756 14 715 5 937 7 037 6 750 2 872 2 312 929 1 222 444
Kortfristiga skulder 13 224 12 134 16 419 14 199 5 087 14 771 12 940 11 162 6 864 5 832
Skulder och eget kapital 29 696 29 884 30 065 30 805 21 082 23 087 19 533 16 291 11 669 9 875
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - 1 104 1 010 920
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 9 295 6 106 4 791 4 229 4 423 3 261 2 445 1 789
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 3 034 1 985 1 524 1 284 1 317 1 412 1 128 1 088
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 5 400 0 0 0 0 0
Omsättning 98 812 85 250 88 783 61 455 45 638 35 763 33 613 30 868 21 485 21 521
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 25 27 17 12 9 12 13 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 066 3 388 3 238 3 574 3 250 3 933 2 754 2 344 2 110 2 637
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 490 464 482 535 625 493 453 469 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 902 -3 596 -1 469 37 5 788 2 748 1 310 1 655 615 1 876
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,21% -3,12% 43,90% 55,76% 10,19% 7,12% 8,44% 44,40% 0,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,86% -13,70% -6,02% -0,70% 26,16% 10,95% 6,23% 9,75% 4,87% 18,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,57% -4,84% -2,07% -0,35% 14,14% 7,14% 3,68% 5,21% 2,69% 8,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,93% 24,24% 27,83% 26,93% 27,86% 32,66% 32,86% 35,42% 41,84% 37,56%
Rörelsekapital/omsättning 15,09% 16,54% 13,62% 24,27% 38,96% 20,44% 18,97% 15,74% 21,87% 18,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,51% 8,86% 24,26% 28,77% 39,89% 20,98% 19,26% 22,68% 25,56% 27,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,03% 14,60% 37,34% 65,47% 174,41% 14,01% 15,13% 23,30% 9,95% 15,21%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...