Visa allt om BGB Mekaniska AB
Visa allt om BGB Mekaniska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 5 112 5 268 6 013 4 941 6 783 7 187 6 383 5 347 4 612 6 059
Övrig omsättning 249 311 171 - 123 61 65 - - 75
Rörelseresultat (EBIT) 394 423 302 -914 52 435 221 327 -392 263
Resultat efter finansnetto 373 384 241 -965 -19 268 75 209 -508 158
Årets resultat 289 338 241 -669 13 2 1 209 -256 28
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 136 221 362 517 1 056 1 441 1 085 1 409 1 796
Omsättningstillgångar 1 015 1 143 1 116 1 387 1 434 1 917 1 454 1 715 889 1 477
Tillgångar 1 060 1 278 1 337 1 749 1 951 2 972 2 894 2 800 2 298 3 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 352 63 -275 -516 154 140 138 137 -73 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 296 339 70 0 0 252
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 316 663 923 387 910 1 014 1 326 1 331 1 402
Kortfristiga skulder 707 899 948 1 342 1 116 1 583 1 673 1 337 1 039 1 436
Skulder och eget kapital 1 060 1 278 1 337 1 749 1 951 2 972 2 894 2 800 2 298 3 273
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 - 151 100 266 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 083 2 177 2 259 2 458 2 412 2 026 1 608 1 548 1 704
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 907 858 896 992 757 811 614 694 778
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 361 5 579 6 184 4 941 6 906 7 248 6 448 5 347 4 612 6 134
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 8 8 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 730 753 859 706 969 898 798 891 769 866
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 430 437 454 500 416 379 395 427 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 485 558 443 -759 303 811 707 716 0 595
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,96% -12,39% 21,70% -27,16% -5,62% 12,60% 19,38% 15,94% -23,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,17% 33,10% 22,59% -52,26% 2,97% 14,97% 7,81% 11,68% -16,88% 8,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,71% 8,03% 5,02% -18,50% 0,86% 6,19% 3,54% 6,12% -8,41% 4,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,45% 78,30% 74,47% 75,43% 75,07% 73,56% 75,72% 75,95% 74,72% 71,98%
Rörelsekapital/omsättning 6,03% 4,63% 2,79% 0,91% 4,69% 4,65% -3,43% 7,07% -3,25% 0,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,21% 4,93% -20,57% -29,50% 19,07% 13,12% 6,55% 4,89% -3,18% 11,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,97% 106,01% 94,51% 83,53% 105,73% 107,90% 66,65% 107,26% 52,45% 83,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...