Visa allt om Europe Handeltema AB
Visa allt om Europe Handeltema AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 1 467 563 2 101 387 2 308 2 767 483 2 224 598 1 106
Övrig omsättning 225 304 295 126 227 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -58 -1 033 -97 -313 29 256 -451 213 -163 16
Resultat efter finansnetto -69 -1 036 -97 -316 24 254 -454 212 -168 15
Årets resultat -69 -1 036 -97 -316 24 254 -454 199 -168 11
Balansräkningar (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 22 217 283 121 59 62 82 0 0
Omsättningstillgångar 47 1 595 1 830 1 697 1 329 1 708 2 755 504 347 259
Tillgångar 47 1 617 2 047 1 980 1 450 1 767 2 817 586 347 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 99 100 100 124 101 100 142 100 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 528 18 197 197 343 199 237 222 83
Kortfristiga skulder 16 989 1 929 1 683 1 129 1 324 2 517 207 25 65
Skulder och eget kapital 47 1 617 2 047 1 980 1 450 1 767 2 817 586 347 259
Löner & utdelning (tkr)
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD 0 24 130 120 120 120 135 180 147 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 84 352 280 139 367 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 26 108 135 81 153 38 42 51 40 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 692 867 2 396 513 2 535 2 767 483 2 224 598 1 106
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 734 188 700 194 1 154 2 767 483 2 224 598 1 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 56 162 182 172 322 158 177 237 187 76
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -36 -958 -31 -266 76 281 -431 233 -163 16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 160,57% -73,20% 442,89% -83,23% -16,59% 472,88% -78,28% 271,91% -45,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -121,28% -63,88% -4,74% -15,81% 2,00% 14,49% -16,01% 36,69% -46,97% 6,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,89% -183,48% -4,62% -80,88% 1,26% 9,25% -93,37% 9,67% -27,26% 1,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,30% 61,81% 29,70% 82,95% 55,85% 29,67% 56,11% 34,49% 60,87% 33,91%
Rörelsekapital/omsättning 2,11% 107,64% -4,71% 3,62% 8,67% 13,88% 49,28% 13,35% 53,85% 17,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,96% 6,12% 4,89% 5,05% 8,55% 5,72% 3,55% 24,23% 28,82% 42,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 293,75% 37,61% 10,63% 8,02% 48,89% 61,03% 5,01% 243,48% 28,00% 129,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2005 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...