Visa allt om Faxma Natural Care AB
Visa allt om Faxma Natural Care AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 987 4 227 4 151 4 142 4 201 4 375 4 355 4 731 4 960 4 650
Övrig omsättning - - 242 - - - - - 72 -
Rörelseresultat (EBIT) 265 406 561 235 277 319 272 -150 490 397
Resultat efter finansnetto 158 299 456 171 386 321 264 135 266 216
Årets resultat 133 165 255 81 207 171 140 144 364 311
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 771 4 049 3 774 3 456 22 34 9 84 931 1 754
Omsättningstillgångar 1 630 691 779 1 224 1 778 1 692 1 486 1 620 1 540 1 074
Tillgångar 7 402 4 739 4 552 4 680 1 798 1 726 1 495 1 704 2 471 2 828
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 101 1 168 1 103 899 997 990 944 1 004 1 061 787
Obeskattade reserver 483 502 422 302 252 152 69 0 68 308
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 100 2 395 2 514 2 718 0 0 0 0 381 687
Kortfristiga skulder 718 675 513 761 548 583 482 700 962 1 047
Skulder och eget kapital 7 402 4 739 4 552 4 680 1 798 1 726 1 495 1 704 2 471 2 828
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 766 726 536 515 407
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 924 939 937 826 843 0 3 51 49 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 514 560 713 684 649 619 544 422 345 303
Utdelning till aktieägare 0 0 100 50 180 200 125 200 200 90
Omsättning 3 987 4 227 4 393 4 142 4 201 4 375 4 355 4 731 5 032 4 650
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 994 2 114 2 076 2 071 2 101 2 188 2 178 2 366 1 653 1 550
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 725 730 784 775 759 708 651 533 314 254
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 321 470 625 244 289 331 347 696 1 336 1 239
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,68% 1,83% 0,22% -1,40% -3,98% 0,46% -7,95% -4,62% 6,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,58% 8,57% 12,32% 5,02% 21,47% 18,71% 18,86% 11,85% 19,87% 14,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,65% 9,60% 13,51% 5,67% 9,19% 7,38% 6,48% 4,27% 9,90% 8,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,49% 67,26% 70,42% 68,28% 68,41% 67,59% 64,94% 63,18% 65,10% 63,35%
Rörelsekapital/omsättning 22,87% 0,38% 6,41% 11,18% 29,28% 25,35% 23,05% 19,45% 11,65% 0,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,96% 32,91% 31,46% 23,97% 65,78% 63,85% 66,55% 58,92% 44,92% 35,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,29% 86,67% 105,07% 113,80% 302,92% 250,60% 263,49% 181,71% 116,53% 74,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...