Visa allt om Nimbus Boats Holding AB
Visa allt om Nimbus Boats Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-09 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12 2006-04
Nettoomsättning 481 328 634 308 538 504 790 224 995 575 515 496 229 195
Övrig omsättning 3 875 10 461 6 477 14 358 22 617 17 144 2 974
Rörelseresultat (EBIT) -71 653 -57 369 -109 765 - 86 070 24 907 29 536
Resultat efter finansnetto -117 939 -104 756 -156 571 - 24 315 -12 278 21 710
Årets resultat -144 005 -100 667 -151 035 - 17 221 -8 941 16 160
Balansräkningar (tkr)
2011-09 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 539 618 572 264 612 937 622 919 708 866 712 423 715 504
Omsättningstillgångar 311 219 336 583 372 604 425 089 557 256 492 960 529 648
Tillgångar 850 837 908 847 985 541 1 048 008 1 266 122 1 205 383 1 245 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -30 940 87 193 189 503 295 373 67 283 50 062 50 735
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 34 771 27 995 22 513 60 077 71 520 71 937 101 822
Långfristiga skulder 495 646 436 652 410 249 263 487 667 929 669 727 671 495
Kortfristiga skulder 351 360 357 007 363 276 429 071 459 390 413 657 421 100
Skulder och eget kapital 850 837 908 847 985 541 1 048 008 1 266 122 1 205 383 1 245 152
Löner & utdelning (tkr)
2011-09
2010-12
2009-12
2008-12 *
2007-12
2006-12
2006-04
Löner till styrelse & VD 3 237 5 203 6 407 5 570 7 241 2 746 1 339
Varav tantiem till styrelse & VD 0 204 606 280 400 - -
Löner till övriga anställda 76 625 98 988 105 455 151 926 155 571 96 622 21 554
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - -
Sociala kostnader 33 278 40 963 46 567 62 504 67 612 42 497 9 817
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 485 203 644 769 544 981 804 582 1 018 192 532 640 232 169
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 274 307 307 521 516 506 472
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 757 2 066 1 754 1 517 1 929 1 019 486
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 410 476 509 463 456 282 75
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 321 -4 077 -81 046 - 123 071 39 561 33 437
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,12% 17,79% -31,85% -20,63% 93,13% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,45% -6,27% -10,99% - 6,90% 2,15% 2,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,93% -8,99% -20,10% - 8,77% 5,03% 12,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,35% 35,03% 23,94% - 41,21% 49,93% 45,91%
Rörelsekapital/omsättning -8,34% -3,22% 1,73% -0,50% 9,83% 15,38% 47,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -3,64% 9,59% 19,23% 28,18% 5,31% 4,15% 4,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,44% 35,31% 51,52% 30,19% 47,25% 50,46% 65,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-09 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 225 300 300 300 813 678 0 -
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 187 208 234 -24 300 -988 0 -
Resultat efter finansnetto -93 643 -32 628 -26 569 -54 083 -54 484 -36 063 -5 982 -
Årets resultat -159 685 -49 723 -49 460 -39 859 -39 228 -25 964 -4 307 -
Balansräkningar (tkr)
2011-09 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 595 267 693 310 693 310 671 491 657 267 664 346 659 848 -
Omsättningstillgångar 2 410 3 625 75 259 163 420 278 171 172 408 243 648 -
Tillgångar 597 677 696 935 768 569 834 911 935 438 836 754 903 496 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 514 277 199 374 827 503 077 42 424 26 554 30 268 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 389 018 371 711 342 644 259 461 667 929 669 727 671 495 -
Kortfristiga skulder 61 145 48 025 51 098 72 373 225 085 140 473 201 733 -
Skulder och eget kapital 597 677 696 935 768 569 834 911 935 438 836 754 903 496 -
Löner & utdelning (tkr)
2011-09
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2006-04 2005-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 225 300 300 300 813 678 0 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 187 208 234 -24 300 -988 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,00% 0,00% 0,00% -63,10% 19,91% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,34% 0,23% 0,83% 1,30% 0,63% 0,09% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -27 472,44% 528,33% 2 132,00% 3 620,67% 726,94% 105,46% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning -26 104,44% -14 800,00% 8 053,67% 30 349,00% 6 529,64% 4 710,18% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,68% 39,77% 48,77% 60,26% 4,54% 3,17% 3,35% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,94% 7,55% 147,28% 225,80% 123,58% 122,73% 120,78% -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2005 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...