Visa allt om Roger Nilssons Kran & Tungtransporter AB
Visa allt om Roger Nilssons Kran & Tungtransporter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 820 3 377 6 240 5 533 5 151 5 802 6 084 7 008 8 683 8 841
Övrig omsättning 67 1 278 63 675 904 509 382 213 442 -
Rörelseresultat (EBIT) -189 945 123 162 814 363 116 365 684 1 271
Resultat efter finansnetto -223 809 136 738 717 255 57 349 604 1 125
Årets resultat 5 273 130 705 315 258 223 183 331 720
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 916 3 754 5 166 6 352 4 087 4 315 5 075 2 375 2 606 3 687
Omsättningstillgångar 1 680 2 200 2 123 1 833 2 227 2 033 1 484 1 407 2 141 2 253
Tillgångar 5 595 5 954 7 289 8 185 6 314 6 348 6 559 3 781 4 747 5 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 574 2 726 2 608 2 628 2 067 1 879 1 749 1 645 1 554 1 312
Obeskattade reserver 1 340 1 575 1 148 1 148 1 115 832 932 1 182 1 097 963
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 049 1 095 2 153 2 770 1 858 2 497 2 544 261 144 1 231
Kortfristiga skulder 632 559 1 380 1 639 1 274 1 140 1 335 693 1 952 2 434
Skulder och eget kapital 5 595 5 954 7 289 8 185 6 314 6 348 6 559 3 781 4 747 5 941
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 309 301 271 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 446 726 1 221 1 292 1 085 1 068 1 072 1 079 1 495 1 472
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 302 350 520 552 566 591 654 726 768 740
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 1 887 4 655 6 303 6 208 6 055 6 311 6 466 7 221 9 125 8 841
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 5 4 4 5 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 607 844 1 560 1 107 1 288 1 451 1 217 1 001 1 085 1 105
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 261 295 478 402 448 454 437 324 342 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 227 1 329 1 014 1 079 1 495 1 072 996 1 010 1 480 2 006
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,11% -45,88% 12,78% 7,42% -11,22% -4,64% -13,18% -19,29% -1,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,38% 15,91% 3,73% 10,90% 13,41% 5,86% 1,77% 9,73% 14,54% 21,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,38% 28,04% 4,36% 16,12% 16,44% 6,41% 1,91% 5,25% 7,95% 14,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,13% 46,55% 99,98% 100,00% 99,92% 99,69% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,58% 48,59% 11,91% 3,51% 18,50% 15,39% 2,45% 10,19% 2,18% -2,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,69% 66,42% 48,06% 42,44% 45,75% 39,26% 37,14% 66,02% 49,38% 33,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 265,82% 393,56% 153,84% 111,84% 174,80% 178,33% 111,16% 203,03% 109,68% 92,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...