Visa allt om Jansäter Kommunikation AB
Visa allt om Jansäter Kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 481 794 980 1 403 1 265 1 382 1 314 1 251 1 577 1 823
Övrig omsättning 9 214 307 222 198 222 114 141 134 187
Rörelseresultat (EBIT) -186 7 -49 -41 10 7 -347 -367 -11 247
Resultat efter finansnetto -204 1 -57 -46 2 1 -350 -374 -21 245
Årets resultat -204 1 -57 -46 2 1 -350 -339 -23 182
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 86 130 165 77 98 5 9 229 38
Omsättningstillgångar 455 116 345 339 436 326 469 330 496 794
Tillgångar 503 202 475 503 513 424 473 339 724 832
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 53 52 54 55 53 52 51 133 319
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 205 37 57 61 0 8 50 11 0 0
Kortfristiga skulder 152 113 367 388 458 363 372 278 556 479
Skulder och eget kapital 503 202 475 503 513 424 473 339 724 832
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 13 41 - 0 17 114 81 219 254 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 120
Löner till övriga anställda 15 69 289 612 325 427 521 501 404 65
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 47 98 85 192 172 194 261 329 258 156
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 490 1 008 1 287 1 625 1 463 1 604 1 428 1 392 1 711 2 010
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 481 794 490 468 422 461 438 417 526 1 823
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 82 142 197 288 183 251 302 356 277 624
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -141 51 -5 -11 31 9 -343 -349 11 267
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -39,42% -18,98% -30,15% 10,91% -8,47% 5,18% 5,04% -20,67% -13,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -36,98% 3,47% -10,32% -8,15% 1,95% 1,65% -73,36% -104,13% -0,83% 29,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -38,67% 0,88% -5,00% -2,92% 0,79% 0,51% -26,41% -28,22% -0,38% 13,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,78% 71,91% 86,53% 94,16% 82,69% 83,29% 86,07% 88,57% 78,95% 66,65%
Rörelsekapital/omsättning 62,99% 0,38% -2,24% -3,49% -1,74% -2,68% 7,38% 4,16% -3,80% 17,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,03% 26,24% 10,95% 10,74% 10,72% 12,50% 10,99% 15,04% 21,85% 41,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,32% 49,56% 84,20% 87,37% 95,20% 89,81% 126,08% 118,71% 89,21% 165,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...