Visa allt om NSA Logistic AB
Visa allt om NSA Logistic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 972 25 833 25 562 16 759 18 295 28 366 27 993 26 861 31 797 33 313
Övrig omsättning 189 385 66 400 493 469 25 487 427 1 018
Rörelseresultat (EBIT) 1 164 2 660 1 591 101 -369 2 012 - 194 1 633 3 250
Resultat efter finansnetto 931 2 729 1 333 4 -525 1 768 - -34 1 097 2 795
Årets resultat 74 32 6 9 1 126 - 1 62 45
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 514 19 551 17 078 10 346 8 761 9 771 15 056 18 313 21 527 16 657
Omsättningstillgångar 5 522 7 702 4 598 4 990 4 055 7 451 5 335 4 463 4 563 6 070
Tillgångar 22 036 27 254 21 675 15 335 12 815 17 222 20 391 22 776 26 090 22 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 480 406 374 367 358 358 231 222 221 159
Obeskattade reserver 5 509 7 929 6 002 4 700 4 975 5 707 6 837 7 087 7 147 6 147
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 555 13 493 9 573 4 491 2 731 3 019 6 310 8 070 10 501 7 507
Kortfristiga skulder 6 493 5 426 5 727 5 777 4 751 8 139 7 013 7 398 8 221 8 913
Skulder och eget kapital 22 036 27 254 21 675 15 335 12 815 17 222 20 391 22 776 26 090 22 726
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 *
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 396 384 396 420 420 420 689
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 984 8 217 4 150 4 356 8 100 8 232 8 257 9 405 11 133
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 799 2 626 1 841 1 664 186 217 235 226 4 537
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 161 26 218 25 628 17 159 18 788 28 835 28 018 27 348 32 224 34 331
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 18 19 14 15 27 30 30 36 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 367 1 435 1 345 1 197 1 220 1 051 933 895 883 775
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 613 587 513 449 445 405 408 385 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 269 5 826 4 614 2 467 2 423 4 673 - 4 348 5 039 6 289
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,54% 1,06% 52,53% -8,40% -35,50% 1,33% 4,21% -15,52% -4,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,30% 10,77% 7,43% 0,91% -2,75% 11,85% - 1,08% 6,52% 14,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,50% 11,36% 6,30% 0,83% -1,92% 7,20% - 0,91% 5,35% 9,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,35% 100,00% 100,00% 100,00% 55,86% 63,72% - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,74% 8,81% -4,42% -4,70% -3,80% -2,43% -5,99% -10,93% -11,50% -8,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,68% 24,18% 23,32% 26,30% 31,41% 26,50% 25,84% 23,91% 20,57% 20,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,05% 141,95% 80,29% 86,38% 85,35% 91,55% 76,07% 60,33% 55,50% 68,10%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...