Visa allt om Restaurang Kryddloftet AB
Visa allt om Restaurang Kryddloftet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 497 1 777 1 646 1 589 1 509 1 566 1 519 1 501 1 464 1 383
Övrig omsättning 37 15 - - - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 63 233 138 102 149 20 64 156 21 68
Resultat efter finansnetto 63 233 138 102 149 21 64 156 21 68
Årets resultat 49 180 106 78 108 13 46 112 10 47
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 18 0 0 1 3 6 8 7 10
Omsättningstillgångar 236 437 371 333 305 292 355 344 263 342
Tillgångar 236 455 371 333 306 295 360 352 271 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 184 335 255 229 211 133 195 223 156 191
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 120 116 103 94 162 165 126 114 160
Skulder och eget kapital 236 455 371 333 306 295 360 352 271 352
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 288 236 166 84
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 499 505 498 391 464 186 174 314 328
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 185 191 186 150 172 162 143 155 115
Utdelning till aktieägare 72 200 100 80 60 30 75 75 45 45
Omsättning 534 1 792 1 646 1 589 1 509 1 569 1 519 1 501 1 464 1 383
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 249 889 823 795 755 783 760 751 732 461
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 99 349 348 342 275 322 324 284 327 175
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 63 236 138 103 151 22 67 159 24 69
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -72,03% 7,96% 3,59% 5,30% -3,64% 3,09% 1,20% 2,53% 5,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,69% 51,21% 37,20% 30,63% 48,69% 6,78% 17,78% 44,32% 7,75% 19,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,68% 13,11% 8,38% 6,42% 9,87% 1,28% 4,21% 10,39% 1,43% 4,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,14% 57,34% 58,32% 57,52% 53,88% 48,15% 51,74% 53,43% 51,71% 48,95%
Rörelsekapital/omsättning 37,22% 17,84% 15,49% 14,47% 13,98% 8,30% 12,51% 14,52% 10,18% 13,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,97% 73,63% 68,73% 68,77% 68,95% 45,08% 54,17% 63,77% 57,56% 54,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 462,75% 356,67% 309,48% 308,74% 311,70% 171,60% 205,45% 261,11% 219,30% 206,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...