Visa allt om SnickarTjärnbro AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 8 675 7 572 8 093 6 628 7 775 7 389 6 347 6 015 4 310 6 008
Övrig omsättning 41 6 2 1 25 16 65 32 86 49
Rörelseresultat (EBIT) 436 419 309 947 179 727 679 420 250 429
Resultat efter finansnetto 429 412 302 930 161 695 624 368 250 422
Årets resultat 344 316 301 584 166 429 410 225 171 231
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 526 3 564 3 135 3 192 3 144 3 094 3 220 3 319 1 930 828
Omsättningstillgångar 2 370 1 960 2 187 2 052 1 719 1 418 1 024 429 539 938
Tillgångar 5 896 5 523 5 322 5 244 4 864 4 512 4 244 3 748 2 469 1 765
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 080 2 937 2 621 2 519 1 935 1 770 1 341 930 705 534
Obeskattade reserver 752 765 760 850 672 727 589 498 428 413
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 240 266 292 518 596 622 782 865 230 0
Kortfristiga skulder 1 824 1 556 1 650 1 357 1 661 1 394 1 533 1 455 1 106 818
Skulder och eget kapital 5 896 5 523 5 322 5 244 4 864 4 512 4 244 3 748 2 469 1 765
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 082 1 936 1 886 1 936 1 809
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 757 639 633 589 521
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 716 7 578 8 095 6 629 7 800 7 405 6 412 6 047 4 396 6 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 084 1 082 1 156 947 1 111 1 056 907 859 616 858
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 499 572 433 497 413 375 365 279 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 711 578 458 1 073 326 853 802 486 318 462
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,57% -6,44% 22,10% -14,75% 5,22% 16,42% 5,52% 39,56% -28,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,39% 7,59% 5,81% 18,06% 3,68% 16,11% 16,02% 11,21% 10,17% 24,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,03% 5,53% 3,82% 14,29% 2,30% 9,84% 10,71% 6,98% 5,82% 7,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,16% 62,59% 65,59% 72,78% 58,65% 58,80% 62,90% 62,36% 64,55% 60,50%
Rörelsekapital/omsättning 6,29% 5,34% 6,64% 10,49% 0,75% 0,32% -8,02% -17,06% -13,16% 2,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,19% 63,98% 60,39% 60,68% 50,56% 51,80% 42,42% 35,18% 41,33% 47,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,06% 125,32% 131,94% 150,48% 102,89% 101,00% 66,14% 28,80% 35,90% 107,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!