Visa allt om Brandteknik i Piteå AB
Visa allt om Brandteknik i Piteå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 2 014 1 412 1 950 4 612 5 671 2 569 1 499 1 306 509 662
Övrig omsättning 13 30 68 - 22 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 111 -114 -406 -32 556 340 -19 28 -8 65
Resultat efter finansnetto 103 -127 -433 -61 538 339 -19 27 -8 65
Årets resultat 103 -88 -233 8 236 177 -9 11 3 42
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 101 220 866 718 102 78 17 22 8
Omsättningstillgångar 625 406 937 1 313 1 922 977 361 463 306 256
Tillgångar 646 507 1 156 2 179 2 640 1 079 439 480 327 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 216 113 151 384 530 294 117 126 114 112
Obeskattade reserver 0 0 40 239 314 99 0 10 0 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 51 75 112 308 413 0 0 0 6 0
Kortfristiga skulder 379 319 853 1 247 1 383 686 323 344 207 140
Skulder och eget kapital 646 507 1 156 2 179 2 640 1 079 439 480 327 265
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 382 384 319 289 293 102 53
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 825 1 272 2 114 2 019 929 464 305 40 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 301 472 775 698 353 236 199 51 60
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0
Omsättning 2 027 1 442 2 018 4 612 5 693 2 569 1 499 1 306 509 662
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 4 8 8 4 3 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 504 471 488 577 709 642 500 653 509 331
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 353 378 462 441 432 438 346 400 194 128
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 160 -51 -332 129 675 364 -10 33 -6 67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,63% -27,59% -57,72% -18,67% 120,75% 71,38% 14,78% 156,58% -23,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,18% -22,49% -35,12% -1,47% 21,06% 31,51% -4,33% 5,83% -2,45% 24,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,51% -8,07% -20,82% -0,69% 9,80% 13,23% -1,27% 2,14% -1,57% 9,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,43% 96,88% 94,97% 93,58% 84,64% 95,76% 88,46% 87,14% 69,94% 83,38%
Rörelsekapital/omsättning 12,21% 6,16% 4,31% 1,43% 9,50% 11,33% 2,54% 9,11% 19,45% 17,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,44% 22,29% 15,76% 26,18% 28,84% 34,01% 26,65% 27,79% 34,86% 45,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,89% 121,00% 105,98% 102,89% 136,80% 137,61% 101,55% 128,49% 145,41% 179,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...