Visa allt om Elmontören i Kristianstad AB
Visa allt om Elmontören i Kristianstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 7 298 7 861 5 279 4 242 3 958 4 819 3 578 4 352 3 375 3 165
Övrig omsättning 3 - 511 7 100 - 110 - - 69
Rörelseresultat (EBIT) 747 903 649 -136 52 363 224 192 169 89
Resultat efter finansnetto 746 999 648 -137 50 369 224 191 180 107
Årets resultat 415 613 626 -143 -52 291 192 145 96 59
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 233 131 511 377 285 203 134 61 96 132
Omsättningstillgångar 2 897 2 533 1 775 1 485 1 782 2 091 1 758 1 750 1 467 1 760
Tillgångar 3 131 2 664 2 287 1 862 2 066 2 294 1 892 1 811 1 564 1 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 215 1 300 1 287 661 904 1 105 914 822 777 781
Obeskattade reserver 509 312 82 111 111 62 146 218 226 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 406 1 051 888 1 090 1 051 1 127 831 771 561 926
Skulder och eget kapital 3 131 2 664 2 287 1 862 2 066 2 294 1 892 1 811 1 564 1 892
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 721 673 625
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 779 1 437 1 139 1 131 1 096 761 0 48 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 745 606 489 463 447 390 488 622 476
Utdelning till aktieägare 600 500 600 0 100 150 100 100 100 100
Omsättning 7 301 7 861 5 790 4 249 4 058 4 819 3 688 4 352 3 375 3 234
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 460 1 965 1 320 1 414 1 319 1 606 1 789 2 176 1 688 1 583
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 640 515 589 577 567 625 615 689 608
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 768 926 662 -132 66 390 253 228 205 114
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,16% 48,91% 24,45% 7,18% -17,87% 34,68% -17,78% 28,95% 6,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,86% 37,58% 28,42% -7,30% 2,61% 16,13% 11,84% 10,66% 11,70% 5,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,24% 12,73% 12,31% -3,21% 1,36% 7,68% 6,26% 4,43% 5,42% 3,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,81% 53,71% 53,32% 52,97% 59,45% 55,97% 52,66% 51,31% 50,84% 51,94%
Rörelsekapital/omsättning 20,43% 18,85% 16,80% 9,31% 18,47% 20,00% 25,91% 22,50% 26,84% 26,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,49% 57,93% 59,07% 40,15% 47,72% 50,16% 54,00% 54,26% 60,08% 48,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,81% 223,50% 193,13% 122,66% 143,48% 183,67% 207,34% 222,18% 233,16% 183,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...