Visa allt om Compricer AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 129 568 146 234 135 154 166 362 147 033 128 217 116 190 88 515 67 702 43 485
Övrig omsättning 5 653 6 066 4 341 2 940 1 334 1 208 1 326 1 477 1 049 274
Rörelseresultat (EBIT) -3 772 -2 659 -2 661 4 050 15 908 28 420 20 313 5 210 6 599 1 870
Resultat efter finansnetto -3 871 -2 722 -2 671 4 045 15 816 28 440 20 427 5 311 6 716 1 923
Årets resultat -410 -811 -829 -2 152 741 -707 6 464 3 934 7 416 4 423
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 4 230 0
Anläggningstillgångar 11 128 14 220 14 241 10 544 9 437 5 060 4 069 5 198 5 302 3 351
Omsättningstillgångar 28 732 24 245 38 206 49 412 63 611 81 908 63 393 42 668 25 437 17 724
Tillgångar 39 860 38 465 52 447 59 956 73 048 86 969 67 462 47 866 34 969 21 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 597 17 007 29 816 30 645 32 797 38 697 39 403 32 133 24 876 13 229
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 237 174 108 69 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 026 21 284 22 523 29 242 40 251 48 272 28 058 15 733 10 094 7 845
Skulder och eget kapital 39 860 38 465 52 447 59 956 73 048 86 969 67 462 47 866 34 969 21 075
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 522 1 633 1 486 1 286 1 457 1 332 1 074 1 157 1 059 972
Varav tantiem till styrelse & VD 182 - 119 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 47 598 47 821 46 230 55 784 49 888 42 578 40 463 34 623 25 401 16 658
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 459 20 121 20 265 23 130 19 539 12 011 10 346 8 835 6 568 4 189
Utdelning till aktieägare 0 0 11 997 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 135 221 152 300 139 495 169 302 148 367 129 425 117 516 89 992 68 751 43 759
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 98 101 108 128 143 117 119 103 77 51
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 322 1 448 1 251 1 300 1 028 1 096 976 859 879 853
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 720 713 655 661 509 486 443 428 436 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 408 3 480 1 238 5 686 16 757 29 238 20 836 5 947 6 854 2 076
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,40% 8,20% -18,76% 13,15% 14,68% 10,35% 31,27% 30,74% 55,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,45% -6,89% -5,07% 6,76% 21,78% 32,71% 30,29% 11,11% 19,22% 9,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,91% -1,81% -1,97% 2,44% 10,82% 22,19% 17,59% 6,01% 9,93% 4,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,17% 93,68% 93,69% 93,49% 94,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,40% 2,02% 11,60% 12,12% 15,89% 26,23% 30,41% 30,43% 22,66% 22,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,64% 44,21% 56,85% 51,11% 44,90% 44,50% 58,41% 67,13% 71,14% 62,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,78% 113,91% 169,63% 168,98% 158,04% 169,68% 225,94% 271,20% 252,00% 225,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!