Visa allt om Fagersta Hygien AB
Visa allt om Fagersta Hygien AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 874 21 257 19 535 18 948 18 051 16 467 18 588 17 755 18 739 17 982
Övrig omsättning - - 15 - 23 1 112 3 410 515 452 364
Rörelseresultat (EBIT) -372 488 773 479 -372 202 993 362 448 -352
Resultat efter finansnetto -359 479 727 367 -480 13 504 -171 -370 -905
Årets resultat -159 346 388 367 -480 4 488 -171 -370 -37
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 213 616 69 365 786 1 012 372 5 367 5 587 5 945
Omsättningstillgångar 6 094 5 480 5 727 5 056 5 464 5 255 12 825 6 213 7 778 6 440
Tillgångar 12 306 6 096 5 796 5 421 6 250 6 267 13 197 11 580 13 366 12 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 341 1 500 1 654 1 266 899 1 380 1 376 888 1 059 1 489
Obeskattade reserver 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 772 743 1 028 1 256 1 581 3 518 6 613 7 782 6 857
Kortfristiga skulder 7 193 3 652 2 913 2 898 3 769 4 885 11 303 4 080 4 525 4 038
Skulder och eget kapital 12 306 6 096 5 796 5 421 6 250 6 267 13 197 11 580 13 366 12 385
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 612 410 131 462 467
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 456 3 663 3 504 3 327 2 710 3 655 3 624 3 782 6 023 6 120
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 112 1 290 1 095 1 216 966 1 749 1 670 1 473 2 584 2 663
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Omsättning 19 874 21 257 19 550 18 948 18 074 17 579 21 998 18 270 19 191 18 346
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 11 12 12 9 15 15 15 25 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 312 1 932 1 628 1 579 2 006 1 098 1 239 1 184 750 642
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 450 356 346 414 391 360 333 325 284
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 85 642 1 141 622 -95 346 1 247 684 805 10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,51% 8,81% 3,10% 4,97% 9,62% -11,41% 4,69% -5,25% 4,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,33% 8,42% 13,75% 9,30% -5,82% 3,22% 7,53% 3,15% 3,43% -2,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,44% 2,41% 4,08% 2,66% -2,02% 1,23% 5,35% 2,06% 2,44% -1,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,53% 47,94% 50,87% 47,45% 43,92% 48,56% 51,55% 56,71% 57,11% 58,65%
Rörelsekapital/omsättning -5,53% 8,60% 14,40% 11,39% 9,39% 2,25% 8,19% 12,01% 17,36% 13,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,90% 27,17% 31,23% 23,35% 14,38% 22,02% 10,43% 7,67% 7,92% 12,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,33% 76,78% 103,06% 85,27% 86,63% 65,24% 95,89% 64,73% 78,21% 64,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...