Visa allt om Uppsala Autoriktning AB
Visa allt om Uppsala Autoriktning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 684 1 794 1 719 1 853 1 338 603 401 177 1 203 2 170
Övrig omsättning 1 091 - - - - - - 25 52 16
Rörelseresultat (EBIT) 631 -12 -158 208 -134 -12 23 -77 -121 90
Resultat efter finansnetto 616 -54 -214 137 -216 -18 22 -80 -127 83
Årets resultat 600 -54 -214 137 -216 -18 22 -80 -121 83
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 394 552 766 880 828 75 80 90 117
Omsättningstillgångar 222 176 175 216 181 455 88 116 205 396
Tillgångar 250 569 727 982 1 062 1 283 163 197 294 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 205 -292 -238 -25 -161 55 73 51 77 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 386 709 511 788 582 12 11 107 0
Kortfristiga skulder 31 476 256 495 435 646 78 135 109 365
Skulder och eget kapital 250 569 727 982 1 062 1 283 163 197 294 513
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 165 137 143 29 15 182 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 305 600 655 337 329 0 0 0 180 226
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 130 219 263 213 206 52 16 20 131 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 775 1 794 1 719 1 853 1 338 603 401 202 1 255 2 186
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 684 897 860 927 669 603 401 177 602 1 085
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 412 462 358 337 195 45 35 214 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 675 139 4 399 49 41 50 -55 -109 145
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -61,87% 4,36% -7,23% 38,49% 121,89% 50,37% 126,55% -85,29% -44,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 252,40% -2,11% -21,73% 21,18% -12,62% -0,86% 14,11% -38,58% -41,16% 17,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 92,25% -0,67% -9,19% 11,23% -10,01% -1,82% 5,74% -42,94% -10,06% 4,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,04% 83,50% 83,42% 84,57% 80,42% 69,98% 66,83% 70,62% 61,68% 61,80%
Rörelsekapital/omsättning 27,92% -16,72% -4,71% -15,06% -18,98% -31,67% 2,49% -10,73% 7,98% 1,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,00% -51,32% -32,74% -2,55% -15,16% 4,29% 44,79% 25,89% 26,19% 29,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 716,13% 36,97% 68,36% 43,64% 41,61% 70,43% 112,82% 85,93% 188,07% 108,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...