Visa allt om Harots Financial Consulting AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 3 878 3 659 3 835 2 975 2 569 2 106 1 759 1 118 7 755 4 131
Övrig omsättning 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -358 -575 325 -825 267 -123 -733 -633 4 920 1 032
Resultat efter finansnetto 684 1 449 994 -28 2 322 1 196 356 1 874 5 965 1 901
Årets resultat 428 1 190 1 328 322 1 572 888 164 1 750 3 446 1 013
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 045 17 617 15 992 15 823 16 965 116 89 134 180 118
Omsättningstillgångar 6 095 5 008 5 266 5 084 5 369 20 601 19 897 20 770 19 738 14 895
Tillgångar 23 140 22 625 21 258 20 907 22 334 20 717 19 986 20 905 19 918 15 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 264 20 336 19 145 18 367 18 516 17 684 17 215 17 701 16 351 13 205
Obeskattade reserver 1 606 1 496 1 496 2 326 2 817 2 540 2 540 2 432 2 827 1 306
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 270 794 617 213 1 001 493 231 772 739 501
Skulder och eget kapital 23 140 22 625 21 258 20 907 22 334 20 717 19 986 20 905 19 918 15 012
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 704 640 928 960
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 331 290 452 541
Utdelning till aktieägare 670 500 0 550 470 740 420 650 400 300
Omsättning 3 878 3 881 3 835 2 975 2 569 2 106 1 759 1 118 7 755 4 131
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 293 1 220 1 278 1 488 1 285 1 053 880 559 3 878 2 066
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 723 655 649 920 711 606 570 552 784 883
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -357 -557 343 -797 318 -61 -687 -587 4 956 1 045
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,99% -4,59% 28,91% 15,80% 21,98% 19,73% 57,33% -85,58% 87,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,17% 6,75% 4,82% 0,09% 10,79% 5,96% 1,96% 9,04% 29,99% 12,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,90% 41,73% 26,73% 0,64% 93,77% 58,64% 22,29% 169,05% 77,03% 46,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 124,42% 115,17% 121,23% 163,73% 170,03% 954,80% 1 118,02% 1 788,73% 244,99% 348,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,98% 95,04% 95,55% 96,53% 92,74% 94,92% 96,05% 93,75% 93,16% 94,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 479,92% 630,73% 853,48% 2 386,85% 536,36% 4 178,70% 8 613,42% 2 690,41% 2 670,91% 2 973,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!