Visa allt om Lastbryggan AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 11 030 10 418 9 186 8 811 9 675 8 022 7 527 7 322 6 910 7 418
Övrig omsättning 65 13 15 3 4 111 116 126 328 123
Rörelseresultat (EBIT) 736 594 869 646 1 445 565 844 916 808 1 233
Resultat efter finansnetto 747 609 870 646 1 445 566 858 949 654 1 292
Årets resultat 586 477 677 502 1 126 440 668 1 166 479 721
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 61 66 94 100 59 97 141 120 166
Omsättningstillgångar 5 370 5 341 5 552 5 611 5 978 5 288 5 552 5 540 5 274 4 784
Tillgångar 5 397 5 401 5 618 5 705 6 078 5 347 5 650 5 681 5 394 4 950
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 459 4 542 4 839 4 943 5 168 4 726 4 936 4 898 4 017 3 803
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 553 352
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 938 859 779 762 910 621 714 783 824 795
Skulder och eget kapital 5 397 5 401 5 618 5 705 6 078 5 347 5 650 5 681 5 394 4 950
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - 727 948 954 942 942 942 942 895
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 674 731 572 453 401 386 328 226
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 701 - 725 679 634 673 754 681
Utdelning till aktieägare 0 669 774 781 727 684 650 630 285 265
Omsättning 11 095 10 431 9 201 8 814 9 679 8 133 7 643 7 448 7 238 7 541
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 758 2 605 2 297 2 203 2 419 2 006 1 882 1 831 2 303 2 473
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 529 527 571 565 524 499 507 686 609
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 752 628 897 702 1 493 603 887 983 856 1 284
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,87% 13,41% 4,26% -8,93% 20,61% 6,58% 2,80% 5,96% -6,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,84% 11,28% 15,49% 11,34% 23,77% 10,62% 15,19% 16,76% 15,87% 26,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,77% 5,85% 9,47% 7,34% 14,94% 7,08% 11,40% 13,00% 12,39% 17,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,34% 55,32% 58,79% 59,86% 60,68% 56,03% 59,52% 64,93% 65,59% 65,72%
Rörelsekapital/omsättning 40,18% 43,02% 51,96% 55,03% 52,38% 58,18% 64,28% 64,97% 64,40% 53,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,62% 84,10% 86,13% 86,64% 85,03% 88,39% 87,36% 86,22% 82,03% 82,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 338,91% 387,89% 437,48% 429,66% 400,44% 457,97% 429,97% 401,28% 397,69% 384,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!