Visa allt om AV provider Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 7 318 6 662 3 764 4 157 3 007 2 073 2 731 3 011 2 469 2 488
Övrig omsättning 168 74 - - - 4 91 41 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 315 740 503 399 124 -194 102 122 204 -68
Resultat efter finansnetto 1 313 739 503 397 124 -194 102 122 195 -86
Årets resultat 789 435 298 247 124 -169 55 88 179 -86
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 381 280 0 0 0 0 14 138 147 242
Omsättningstillgångar 5 216 3 675 2 550 1 453 742 671 797 582 293 410
Tillgångar 5 596 3 955 2 550 1 453 742 671 811 720 440 652
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 499 909 623 448 261 137 306 251 163 -15
Obeskattade reserver 690 390 210 90 0 0 25 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 42 0 0 171
Kortfristiga skulder 3 408 2 657 1 717 915 481 534 438 469 277 496
Skulder och eget kapital 5 596 3 955 2 550 1 453 742 671 811 720 440 652
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 716 718 794 646 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 855 856 4 4 6 1 341
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 344 350 305 302 311 235 236
Utdelning till aktieägare 444 200 150 123 60 0 0 0 0 0
Omsättning 7 486 6 736 3 764 4 157 3 007 2 077 2 822 3 052 2 477 2 488
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 439 2 221 1 882 2 079 1 504 1 037 1 366 1 506 1 235 1 244
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 441 520 601 611 517 523 556 441 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 412 765 503 399 124 -180 163 196 279 11
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,85% 76,99% -9,45% 38,24% 45,06% -24,09% -9,30% 21,95% -0,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,52% 18,71% 19,73% 27,53% 16,71% -28,91% 12,58% 16,94% 46,59% -10,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,98% 11,11% 13,36% 9,62% 4,12% -9,36% 3,73% 4,05% 8,30% -2,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,61% 37,35% 53,88% 48,91% 60,36% 66,18% 61,11% 64,20% 69,02% 65,59%
Rörelsekapital/omsättning 24,71% 15,28% 22,13% 12,94% 8,68% 6,61% 13,15% 3,75% 0,65% -3,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,40% 30,68% 30,85% 35,66% 35,18% 20,42% 40,00% 34,86% 37,05% -2,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,05% 138,31% 148,51% 158,80% 154,26% 125,66% 181,96% 124,09% 105,78% 82,66%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...