Visa allt om InterCal Södra Dylta Aktiebolag
Visa allt om InterCal Södra Dylta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 30 102 0 304 0 784 1 495 1 418 995 1 076
Övrig omsättning - - 7 - 3 3 4 7 37 25
Rörelseresultat (EBIT) -91 -113 -202 -277 -473 47 290 461 36 226
Resultat efter finansnetto -91 -114 -202 -277 -473 47 290 461 38 227
Årets resultat -91 -114 -202 -249 -150 46 125 230 1 96
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 10 15 23 8 20 35 84
Omsättningstillgångar 10 115 133 210 381 1 050 1 060 862 483 402
Tillgångar 10 115 138 220 396 1 073 1 069 882 519 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -551 -460 -346 -144 105 315 396 391 161 250
Obeskattade reserver 0 0 0 0 28 351 388 298 176 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 545 540 452 344 188 222 17 -27 -11 0
Kortfristiga skulder 16 35 32 20 74 186 267 220 193 78
Skulder och eget kapital 10 115 138 220 396 1 073 1 069 882 519 486
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 55 57 76 11
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 43 83 92 50
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 60 127 120 0 89
Omsättning 30 102 7 304 3 787 1 499 1 425 1 032 1 101
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 2 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 152 - 784 748 709 498 538
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 10 26 23 82 96 110 37
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -91 -108 -197 -272 -464 55 298 476 52 243
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -70,59% - -100,00% - -100,00% -47,56% 5,43% 42,51% -7,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -910,00% -98,26% - -125,91% - 4,38% 27,13% 52,27% 7,13% 46,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -303,33% -110,78% - -91,12% - 5,99% 19,40% 32,51% 3,72% 21,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 99,34% - 87,88% 85,48% 91,04% 86,23% 87,36%
Rörelsekapital/omsättning -20,00% 78,43% - 62,50% - 110,20% 53,04% 45,28% 29,15% 30,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -5 510,00% -400,00% -250,72% -65,45% 31,73% 53,47% 63,79% 68,66% 55,44% 75,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,50% 328,57% 415,62% 1 050,00% 514,86% 564,52% 397,00% 391,82% 250,26% 515,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...