Visa allt om Nelly NLY AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 359 379 1 292 883 1 195 213 1 169 905 1 092 961 932 629 841 545 638 261 424 930 192 207
Övrig omsättning 1 915 698 - - 1 048 - - 399 - 2
Rörelseresultat (EBIT) 33 447 98 112 10 395 -40 855 -14 098 -16 801 -240 069 10 870 18 495 11 558
Resultat efter finansnetto 33 255 98 187 9 461 -41 881 -18 549 -25 583 -246 009 8 439 15 914 9 796
Årets resultat -1 175 -3 998 13 152 -12 845 304 149 428 -153 777 4 657 11 714 7 207
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 897 34 735 46 669 52 018 37 423 21 390 54 410 8 376 5 623 4 858
Omsättningstillgångar 324 234 388 067 353 005 318 458 335 892 293 197 251 775 199 095 86 067 48 108
Tillgångar 349 131 422 802 399 674 370 475 373 315 314 587 306 185 207 471 91 690 52 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 067 147 100 151 099 137 947 150 793 150 489 1 061 21 838 17 181 5 467
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 258 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 269 064 275 702 248 575 232 528 222 522 164 098 305 124 184 375 74 509 47 500
Skulder och eget kapital 349 131 422 802 399 674 370 475 373 315 314 587 306 185 207 471 91 690 52 967
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 4 925 3 542 4 042 2 909 2 517 2 611 1 179 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 175 0 0 931 - - - -
Löner till övriga anställda 69 301 59 510 59 941 58 872 49 593 40 801 42 500 28 562 29 746 13 314
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 274 27 826 27 680 24 283 19 418 14 513 12 811 7 577 6 490 4 001
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 361 294 1 293 581 1 195 213 1 169 905 1 094 009 932 629 841 545 638 660 424 930 192 209
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 183 193 190 199 163 141 141 96 104 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 428 6 699 6 291 5 879 6 705 6 614 5 968 6 649 4 086 4 090
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 582 471 482 432 439 411 401 376 348 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 33 447 98 112 16 267 -33 132 -9 425 -14 512 -238 200 12 683 19 878 12 402
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,14% 8,17% 2,16% 7,04% 17,19% 10,82% 31,85% 50,20% 121,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,61% 23,22% 2,62% -10,97% -3,73% -5,29% -78,34% 5,47% 20,24% 21,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,47% 7,59% 0,88% -3,47% -1,27% -1,78% -28,50% 1,78% 4,37% 6,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,83% 29,99% 20,39% 17,77% 21,52% 22,15% 0,85% 22,85% 23,44% 25,60%
Rörelsekapital/omsättning 4,06% 8,69% 8,74% 7,35% 10,37% 13,84% -6,34% 2,31% 2,72% 0,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,93% 34,79% 37,81% 37,24% 40,39% 47,84% 0,35% 10,97% 18,74% 10,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,92% 70,93% 77,85% 55,45% 62,76% 102,70% 30,20% 47,38% 29,42% 45,15%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...