Visa allt om Nelly NLY AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 367 204 1 432 102 1 359 379 1 292 883 1 195 213 1 169 905 1 092 961 932 629 841 545 638 261
Övrig omsättning 3 968 0 1 915 698 0 0 1 048 0 0 399
Rörelseresultat (EBIT) -7 794 -3 670 33 447 98 112 10 395 -40 855 -14 098 -16 801 -240 069 10 870
Resultat efter finansnetto -7 866 -4 913 33 255 98 187 9 461 -41 881 -18 549 -25 583 -246 009 8 439
Årets resultat -6 602 -4 136 -1 175 -3 998 13 152 -12 845 304 149 428 -153 777 4 657
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 747 52 441 24 897 34 735 46 669 52 018 37 423 21 390 54 410 8 376
Omsättningstillgångar 369 958 375 940 324 234 388 067 353 005 318 458 335 892 293 197 251 775 199 095
Tillgångar 422 706 428 381 349 131 422 802 399 674 370 475 373 315 314 587 306 185 207 471
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 330 75 931 80 067 147 100 151 099 137 947 150 793 150 489 1 061 21 838
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 258
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 337 376 352 449 269 064 275 702 248 575 232 528 222 522 164 098 305 124 184 375
Skulder och eget kapital 422 706 428 381 349 131 422 802 399 674 370 475 373 315 314 587 306 185 207 471
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 4 274 4 541 4 925 3 542 4 042 2 909 2 517 2 611 1 179 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 175 0 0 931 - -
Löner till övriga anställda 74 959 79 308 69 301 59 510 59 941 58 872 49 593 40 801 42 500 28 562
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 33 589 36 140 32 274 27 826 27 680 24 283 19 418 14 513 12 811 7 577
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 371 172 1 432 102 1 361 294 1 293 581 1 195 213 1 169 905 1 094 009 932 629 841 545 638 660
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 173 193 183 193 190 199 163 141 141 96
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 903 7 420 7 428 6 699 6 291 5 879 6 705 6 614 5 968 6 649
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 652 622 582 471 482 432 439 411 401 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 794 9 133 33 447 98 112 16 267 -33 132 -9 425 -14 512 -238 200 12 683
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,53% 5,35% 5,14% 8,17% 2,16% 7,04% 17,19% 10,82% 31,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,48% -0,82% 9,61% 23,22% 2,62% -10,97% -3,73% -5,29% -78,34% 5,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,46% -0,24% 2,47% 7,59% 0,88% -3,47% -1,27% -1,78% -28,50% 1,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,33% 23,24% 25,83% 29,99% 20,39% 17,77% 21,52% 22,15% 0,85% 22,85%
Rörelsekapital/omsättning 2,38% 1,64% 4,06% 8,69% 8,74% 7,35% 10,37% 13,84% -6,34% 2,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,19% 17,73% 22,93% 34,79% 37,81% 37,24% 40,39% 47,84% 0,35% 10,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,54% 37,09% 30,92% 70,93% 77,85% 55,45% 62,76% 102,70% 30,20% 47,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!