Visa allt om Mourou Skyltreklam Aktiebolag
Visa allt om Mourou Skyltreklam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 27 957 14 767 18 003 16 348 26 066 23 045 24 869 18 088 30 692 26 448
Övrig omsättning 2 77 11 - 1 65 10 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) 646 -215 108 -906 694 917 541 -487 994 939
Resultat efter finansnetto 462 -299 67 -957 580 828 419 -627 833 847
Årets resultat 462 -299 67 -857 407 523 381 -349 537 595
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 0 0 31 13 68 133 209 321 356
Omsättningstillgångar 5 872 3 402 3 883 4 287 5 958 4 661 4 903 2 675 10 585 5 446
Tillgångar 5 894 3 402 3 883 4 319 5 971 4 729 5 036 2 884 10 907 5 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 665 203 463 397 1 504 1 396 874 492 1 141 904
Obeskattade reserver 0 0 0 0 100 100 0 0 278 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Kortfristiga skulder 5 230 3 199 3 420 3 922 4 367 3 232 4 163 2 391 9 487 4 605
Skulder och eget kapital 5 894 3 402 3 883 4 319 5 971 4 729 5 036 2 884 10 907 5 802
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 1 766 1 334 1 115 1 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 172 2 046 2 071 2 768 2 506 378 499 554 375
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 866 819 829 1 075 1 056 940 874 876 834
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 250 0 0 0 300 300
Omsättning 27 959 14 844 18 014 16 348 26 067 23 110 24 879 18 097 30 692 26 448
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 6 7 5 5 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 989 2 953 3 601 3 270 4 344 3 292 4 974 3 618 7 673 5 290
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 030 631 591 610 655 522 639 564 672 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 653 -215 110 -889 749 978 609 -384 1 172 1 070
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -17,97% 10,12% -37,28% 13,11% -7,33% 37,49% -41,07% 16,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,99% -6,29% 4,94% -20,68% 11,71% 19,41% 10,86% -16,89% 9,14% 16,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,32% -1,45% 1,07% -5,46% 2,68% 3,98% 2,20% -2,69% 3,25% 3,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,50% 52,38% 45,59% 43,24% 45,88% 47,37% 41,73% 43,77% 40,68% 35,66%
Rörelsekapital/omsättning 2,30% 1,37% 2,57% 2,23% 6,10% 6,20% 2,98% 1,57% 3,58% 3,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,28% 5,97% 11,92% 9,19% 26,42% 31,08% 17,36% 17,06% 12,30% 18,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,28% 103,97% 113,42% 108,69% 130,41% 144,09% 117,18% 103,64% 111,57% 118,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...