Visa allt om Öckeröbussarna AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 7 946 12 839 24 533 23 620 21 371 19 829 19 409 19 285 19 632 20 327
Övrig omsättning 0 528 36 0 190 0 103 110 429 219
Rörelseresultat (EBIT) -702 110 1 773 1 524 1 284 612 604 588 482 920
Resultat efter finansnetto -788 22 1 669 1 479 1 265 593 583 557 447 865
Årets resultat 4 12 586 532 727 456 448 425 519 467
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 597 5 288 6 269 4 273 2 279 293 523 872 1 274 1 739
Omsättningstillgångar 2 846 2 038 4 545 3 872 4 472 3 612 3 522 3 280 3 363 3 628
Tillgångar 9 443 7 326 10 814 8 145 6 751 3 905 4 045 4 151 4 637 5 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 402 498 1 486 1 400 1 368 1 141 1 185 1 237 1 312 1 293
Obeskattade reserver 1 205 2 015 2 015 1 112 325 0 0 0 0 222
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 015 2 655 3 630 2 144 1 570 206 299 520 748 1 269
Kortfristiga skulder 3 821 2 157 3 682 3 489 3 488 2 559 2 560 2 393 2 577 2 583
Skulder och eget kapital 9 443 7 326 10 814 8 145 6 751 3 905 4 045 4 151 4 637 5 367
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 566 456 506 567
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 8 419 8 162 7 969 7 786
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 142 2 966 2 972 2 825
Utdelning till aktieägare 0 100 1 000 500 500 500 500 500 500 500
Omsättning 7 946 13 367 24 569 23 620 21 561 19 829 19 512 19 395 20 061 20 546
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 14 27 27 27 27 27 27 27 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 662 917 909 875 792 734 719 714 727 753
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 266 558 557 545 503 492 470 474 469 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 266 1 016 2 675 2 073 1 476 842 1 008 990 887 1 458
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,11% -47,67% 3,87% 10,52% 7,78% 2,16% 0,64% -1,77% -3,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,43% 1,50% 16,40% 18,71% 19,02% 15,67% 14,96% 14,26% 10,70% 17,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,83% 0,86% 7,23% 6,45% 6,01% 3,09% 3,12% 3,07% 2,53% 4,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,27% 72,29% 76,17% 75,03% 75,93% 75,09% 75,01% 76,21% 71,71% 69,61%
Rörelsekapital/omsättning -12,27% -0,93% 3,52% 1,62% 4,60% 5,31% 4,96% 4,60% 4,00% 5,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,21% 28,25% 28,28% 27,84% 24,02% 29,22% 29,30% 29,80% 28,29% 27,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,48% 94,48% 120,99% 107,22% 125,43% 134,27% 134,06% 129,75% 124,60% 136,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!