Visa allt om EKG-Tjänst i Kristianstad AB
Visa allt om EKG-Tjänst i Kristianstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 478 354 515 527 489 562 453 864 750 1 040
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 -41 24 -23 45 31 -113 93 -33 139
Resultat efter finansnetto 17 -41 25 -22 48 35 -112 95 -14 155
Årets resultat 10 1 12 15 26 25 -4 53 6 79
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 3 8 13
Omsättningstillgångar 269 265 313 316 368 345 301 535 563 775
Tillgångar 269 265 313 316 368 345 302 538 571 788
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 245 236 235 223 228 221 196 300 347 441
Obeskattade reserver 6 2 44 37 78 66 66 174 153 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 27 34 56 62 57 40 63 71 168
Skulder och eget kapital 269 265 313 316 368 345 302 538 571 788
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 160 40 170 - 0 340 340 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 155 0 240 0 210 260 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 16 50 75 53 66 82 107 110 117
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 20 20 0 100 100 100
Omsättning 478 354 515 527 489 562 453 864 750 1 040
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 478 354 515 264 489 562 227 432 375 520
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 246 188 234 165 252 297 181 244 243 275
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 -41 24 -23 45 32 -112 98 -28 144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,03% -31,26% -2,28% 7,77% -12,99% 24,06% -47,57% 15,20% -27,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,32% -15,47% 7,99% -6,65% 13,04% 10,14% -37,09% 17,66% -2,45% 19,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,56% -11,58% 4,85% -3,98% 9,82% 6,23% -24,72% 11,00% -1,87% 14,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,03% 70,06% 78,64% 80,08% 83,23% 79,89% 79,47% 82,41% 78,00% 79,81%
Rörelsekapital/omsättning 52,72% 67,23% 54,17% 49,34% 62,58% 51,25% 57,62% 54,63% 65,60% 58,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,82% 89,65% 86,04% 79,70% 77,58% 78,16% 81,01% 79,60% 80,06% 72,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 441,18% 862,96% 776,47% 521,43% 553,23% 557,89% 665,00% 785,71% 723,94% 422,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...