Visa allt om Inke Nordström Konsult AB
Visa allt om Inke Nordström Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 400 2 400 2 100 2 100 2 424 2 424 2 410 0 1 297 1 676
Övrig omsättning 3 6 7 7 6 102 4 - 5 6
Rörelseresultat (EBIT) 863 1 554 1 208 964 832 1 003 893 -491 747 753
Resultat efter finansnetto 1 096 1 629 1 284 1 021 940 670 1 014 824 134 915
Årets resultat 870 1 292 999 1 277 549 213 772 1 292 -17 493
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 563 8 321 8 064 6 373 4 746 4 531 4 602 9 213 9 241 4 730
Omsättningstillgångar 1 354 1 142 460 1 285 3 206 3 294 3 272 2 175 1 205 2 253
Tillgångar 9 917 9 464 8 523 7 658 7 952 7 825 7 874 11 387 10 445 6 982
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 117 8 747 7 955 7 104 6 077 5 671 5 585 1 997 770 956
Obeskattade reserver 0 0 0 0 617 399 144 144 612 622
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 500 6 438 7 203 0
Kortfristiga skulder 801 717 568 552 1 258 1 754 645 2 808 1 860 5 404
Skulder och eget kapital 9 917 9 464 8 523 7 658 7 952 7 825 7 874 11 387 10 445 6 982
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 402 0 0 534 0 0 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 169 162 231 0 514 566 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 745 69 92 145 315 339 341 23 131 222
Utdelning till aktieägare 0 500 0 150 250 143 127 127 300 100
Omsättning 2 403 2 406 2 107 2 107 2 430 2 526 2 414 0 1 302 1 682
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 400 2 400 2 100 2 100 2 424 2 424 2 410 - 1 297 1 676
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 987 344 427 634 856 946 906 48 163 518
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 964 1 655 1 297 1 060 970 1 074 989 -343 881 838
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 14,29% 0,00% -13,37% 0,00% 0,58% - -100,00% -22,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,06% 17,21% 15,12% 13,33% 11,88% 13,19% 13,21% - 7,56% 13,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,71% 67,88% 61,38% 48,62% 38,99% 42,57% 43,15% - 60,91% 55,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,88% 99,71% 99,42% - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,04% 17,71% -5,14% 34,90% 80,36% 63,53% 109,00% - -50,50% -188,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,93% 92,42% 93,34% 92,77% 82,14% 76,23% 72,28% 18,47% 11,59% 20,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,04% 159,27% 80,99% 232,79% 254,85% 187,80% 507,29% 77,46% 64,78% 41,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...