Visa allt om Energikompetens i Sverige AB
Visa allt om Energikompetens i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 440 3 524 3 486 4 457 3 870 3 464 3 005 4 086 2 738 172
Övrig omsättning 22 48 221 - - 56 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 178 17 34 141 76 -14 98 88 22 9
Resultat efter finansnetto 158 44 24 133 67 -18 95 88 26 12
Årets resultat 144 34 8 93 38 2 17 47 12 9
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 21 60 66 75 34 44 19 11 0
Omsättningstillgångar 589 596 800 820 707 608 708 945 664 200
Tillgångar 599 617 860 886 781 643 752 964 675 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 167 133 214 211 173 170 200 153 141
Obeskattade reserver 0 41 41 41 41 41 76 31 8 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 66 77 180 0 14 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 318 343 609 450 529 414 506 733 514 59
Skulder och eget kapital 599 617 860 886 781 643 752 964 675 200
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 321 867 100 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 171 1 182 1 335 1 483 1 436 848 651 553 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 450 507 502 536 535 346 514 174 0
Utdelning till aktieägare 100 50 0 90 90 0 0 47 0 0
Omsättning 3 462 3 572 3 707 4 457 3 870 3 520 3 005 4 086 2 738 172
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 7 6 6 7 6 6 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 860 881 498 743 645 495 501 681 548 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 445 459 264 290 331 1 241 380 169 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 178 18 41 149 86 -13 107 91 24 9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,38% 1,09% -21,79% 15,17% 11,72% 15,27% -26,46% 49,23% 1 491,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,55% 8,91% 3,95% 15,91% 9,73% -2,18% 13,03% 9,13% 3,85% 6,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,80% 1,56% 0,98% 3,16% 1,96% -0,40% 3,26% 2,15% 0,95% 6,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,97% 95,87% 96,48% 98,89% 55,43% 97,54% 86,27% 93,94% 94,19%
Rörelsekapital/omsättning 7,88% 7,18% 5,48% 8,30% 4,60% 5,60% 6,72% 5,19% 5,48% 81,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,57% 32,25% 19,18% 27,76% 30,89% 31,60% 30,05% 23,12% 23,52% 70,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,22% 173,76% 131,36% 182,22% 133,65% 146,86% 139,92% 128,92% 129,18% 338,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...