Visa allt om Kantina catering i Ludvika AB
Visa allt om Kantina catering i Ludvika AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 393 12 087 12 269 13 009 12 158 11 625 11 544 6 871 6 248 3 535
Övrig omsättning 78 - 138 19 - - 250 - 6 1
Rörelseresultat (EBIT) 1 318 589 738 762 100 158 -198 108 296 48
Resultat efter finansnetto 1 317 582 725 721 24 64 -248 87 261 18
Årets resultat 788 342 417 419 16 64 -171 36 179 18
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 84 141 313 711 744 817 136 122 149
Omsättningstillgångar 3 724 3 134 3 262 2 609 2 207 2 065 2 254 1 909 1 537 947
Tillgångar 3 794 3 218 3 403 2 922 2 919 2 810 3 071 2 044 1 660 1 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 180 892 1 050 633 214 198 134 305 320 140
Obeskattade reserver 800 500 360 180 0 0 0 77 48 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 200 363 501 477 594 212 269
Kortfristiga skulder 1 813 1 826 1 993 1 909 2 342 2 110 2 460 1 068 1 080 686
Skulder och eget kapital 3 794 3 218 3 403 2 922 2 919 2 810 3 071 2 044 1 660 1 096
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 466 551 514 437
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 927 3 694 3 307 3 211 3 045 2 931 2 534 1 159 946 468
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 113 1 331 1 185 1 087 1 123 1 054 1 069 611 522 351
Utdelning till aktieägare 700 500 500 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 11 471 12 087 12 407 13 028 12 158 11 625 11 794 6 871 6 254 3 536
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 12 13 13 14 8 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 036 1 099 1 115 1 084 935 894 825 859 893 707
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 357 425 373 340 318 304 294 299 290 256
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 372 647 975 1 196 236 290 -57 136 337 84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,74% -1,48% -5,69% 7,00% 4,58% 0,70% 68,01% 9,97% 76,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,74% 18,30% 21,69% 26,08% 3,43% 5,66% -6,45% 5,28% 17,83% 4,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,57% 4,87% 6,02% 5,86% 0,82% 1,37% -1,72% 1,57% 4,74% 1,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,57% 63,99% 63,00% 61,32% 56,03% 55,84% 51,60% 56,16% 55,52% 60,65%
Rörelsekapital/omsättning 16,77% 10,82% 10,34% 5,38% -1,11% -0,39% -1,78% 12,24% 7,31% 7,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,55% 39,84% 39,11% 26,47% 7,33% 7,05% 4,36% 17,70% 21,36% 12,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,28% 157,56% 150,93% 115,40% 66,40% 66,07% 66,50% 154,96% 125,28% 114,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...