Visa allt om Mazettis Blandning AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 492 160 380 1 220 1 163 1 294 1 308 2 183 3 679 1 828
Övrig omsättning 0 1 0 121 141 115 160 28 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -92 -659 -411 204 204 187 138 1 099 2 439 948
Resultat efter finansnetto -205 -1 000 -841 206 446 310 261 1 169 2 513 950
Årets resultat -311 -770 40 103 376 169 79 628 1 306 429
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 672 970 1 344 1 790 1 571 1 773 1 663 364 397 541
Omsättningstillgångar 395 269 987 1 986 2 247 1 710 2 338 4 282 3 339 1 092
Tillgångar 1 067 1 239 2 331 3 775 3 819 3 483 4 002 4 646 3 736 1 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 683 1 174 1 944 2 072 2 129 1 903 2 034 2 256 1 778 615
Obeskattade reserver 0 0 230 1 330 1 268 1 309 1 219 1 134 915 565
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 384 65 157 372 421 271 749 1 257 1 043 453
Skulder och eget kapital 1 067 1 239 2 331 3 775 3 819 3 483 4 002 4 646 3 736 1 633
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 300 300 300 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 300 300 300 200
Löner till övriga anställda - - - - 342 424 7 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 88 58 45 36 37 26
Utdelning till aktieägare 0 180 0 169 160 150 300 300 150 143
Omsättning 492 161 380 1 341 1 304 1 409 1 468 2 211 3 679 1 828
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 492 160 380 1 220 - 1 294 1 308 - 3 679 1 828
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 320 376 233 448 - 512 397 - 371 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -56 -651 -410 204 204 232 180 1 124 2 475 1 011
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 207,50% -57,89% -68,85% 4,90% -10,12% -1,07% -40,08% -40,66% 101,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,34% -51,57% -15,23% 5,56% 11,81% 9,02% 6,60% 25,27% 67,37% 58,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,59% -399,38% -93,42% 17,21% 38,78% 24,27% 20,18% 53,78% 68,42% 52,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,80% 100,00% 97,11% 99,84% 96,56% 98,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,24% 127,50% 218,42% 132,30% 157,01% 111,21% 121,48% 138,57% 62,41% 34,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,01% 94,75% 91,09% 82,37% 81,65% 83,95% 74,58% 66,55% 65,64% 63,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,86% 413,85% 628,66% 533,87% 533,73% 631,00% 312,15% 340,65% 320,13% 241,06%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...