Visa allt om OP Rental AB
Visa allt om OP Rental AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 12 351 11 317 11 010 10 381 9 285 8 622 6 380 5 759 3 643 3 936
Övrig omsättning 1 406 2 826 538 362 1 170 7 - - 6 506
Rörelseresultat (EBIT) 991 2 119 1 496 1 501 1 105 1 133 731 1 262 341 1 016
Resultat efter finansnetto 255 1 387 684 591 -107 288 342 624 -235 538
Årets resultat 101 29 532 707 36 -12 564 240 -235 249
Balansräkningar (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 799 35 751 30 875 24 174 26 104 26 659 23 752 16 290 17 295 9 890
Omsättningstillgångar 7 306 4 551 3 509 1 370 6 836 2 260 4 153 1 666 4 384 3 681
Tillgångar 33 105 40 302 34 385 25 544 32 941 28 919 27 906 17 957 21 679 13 571
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 727 2 626 2 596 2 065 1 357 1 321 1 333 1 285 1 045 1 281
Obeskattade reserver 6 026 5 901 5 551 6 551 6 919 4 170 3 870 4 294 3 910 3 910
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 898 20 081 16 747 14 136 21 610 20 469 16 170 8 719 12 640 6 314
Kortfristiga skulder 10 454 11 694 9 490 2 792 3 054 2 959 6 533 3 659 4 084 2 067
Skulder och eget kapital 33 105 40 302 34 385 25 544 32 941 28 919 27 906 17 957 21 679 13 571
Löner & utdelning (tkr)
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 757 14 143 11 548 10 743 10 455 8 629 6 380 5 759 3 649 4 442
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 606 11 751 10 638 1 501 9 802 1 191 892 5 361 3 151 3 650
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,14% 2,79% 6,06% 11,80% 7,69% 35,14% 10,78% 58,08% -7,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,99% 5,26% 4,37% 5,89% 3,42% 4,03% 2,62% 7,45% 1,90% 7,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,02% 18,72% 13,64% 14,50% 12,15% 13,51% 11,47% 23,23% 11,31% 27,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -25,49% -63,12% -54,32% -13,70% 40,73% -8,11% -37,30% -34,61% 8,23% 41,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,44% 17,94% 20,14% 26,99% 19,60% 15,20% 15,00% 24,37% 17,81% 30,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,89% 38,92% 36,98% 49,07% 223,84% 76,38% 63,57% 45,53% 107,35% 178,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...