Visa allt om Gamla Slottskällans Bryggeri AB
Visa allt om Gamla Slottskällans Bryggeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 2 273 6 298 11 061 12 597 10 938 9 885 13 819 12 277 12 986 12 430
Övrig omsättning 249 1 406 361 297 126 282 160 122 213 139
Rörelseresultat (EBIT) -62 -1 676 -562 81 561 -552 478 1 530 1 787 -585
Resultat efter finansnetto -86 -1 755 -637 18 483 -660 306 1 301 1 562 -856
Årets resultat -86 -1 755 -637 18 483 -660 77 933 1 468 -632
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 190 1 298 2 466 1 219 1 541 2 045 2 694 3 057 2 131 2 485
Omsättningstillgångar 1 872 3 396 3 803 3 856 4 675 3 480 5 099 5 673 5 859 4 024
Tillgångar 3 063 4 694 6 269 5 075 6 216 5 525 7 793 8 730 7 990 6 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 328 414 2 442 3 079 3 262 2 779 3 439 3 362 2 518 1 050
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 362 493 690 0 95 326 754 1 575 2 259 2 250
Kortfristiga skulder 2 373 3 787 3 136 1 996 2 859 2 420 3 600 3 793 3 214 3 209
Skulder och eget kapital 3 063 4 694 6 269 5 075 6 216 5 525 7 793 8 730 7 990 6 509
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 346 352 216 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 2 608 2 631 2 183 2 249 2 381 1 787 1 256 2 031
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 959 925 827 862 894 731 581 701
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Omsättning 2 522 7 704 11 422 12 894 11 064 10 167 13 979 12 399 13 199 12 569
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 5 7 8 7 8 8 7 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 273 1 260 1 580 1 575 1 563 1 236 1 727 1 754 2 164 1 554
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 271 556 509 443 434 392 459 436 359 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 -1 375 -113 483 1 058 -17 1 054 2 007 2 197 -106
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -43,06% -12,19% 15,17% 10,65% -28,47% 12,56% -5,46% 4,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,02% -35,71% -8,95% 1,85% 9,11% -9,90% 6,21% 17,53% 22,37% -8,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,73% -26,61% -5,07% 0,75% 5,17% -5,53% 3,50% 12,46% 13,76% -4,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,67% 36,65% 47,24% 49,73% 56,95% 52,99% 56,12% 59,61% 50,02% 40,03%
Rörelsekapital/omsättning -22,04% -6,21% 6,03% 14,77% 16,60% 10,72% 10,85% 15,31% 20,37% 6,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,71% 8,82% 38,95% 60,67% 52,48% 50,30% 44,13% 38,51% 31,51% 16,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,44% 80,99% 66,61% 96,39% 86,15% 66,53% 82,75% 113,00% 152,08% 85,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...