Visa allt om KIMOR AB
Visa allt om KIMOR AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 530 11 165 11 664 13 345 13 351 13 871 14 128 15 201 12 045 7 910
Övrig omsättning 417 39 758 308 - 70 47 - - 106
Rörelseresultat (EBIT) -1 400 38 676 1 086 94 423 -261 1 007 456 264
Resultat efter finansnetto -1 600 -203 313 644 -408 66 -589 564 64 98
Årets resultat -1 600 -203 233 560 -308 66 -275 166 28 58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 589 2 351 3 544 4 831 6 373 7 934 8 769 6 214 6 029 3 353
Omsättningstillgångar 1 675 2 283 2 804 2 679 2 671 2 989 2 102 2 143 1 810 1 768
Tillgångar 5 264 4 634 6 349 7 511 9 044 10 923 10 872 8 356 7 839 5 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 698 901 668 108 226 160 535 369 340
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 260 2 513 3 581 5 273 7 276 7 839 8 603 5 556 5 452 3 759
Kortfristiga skulder 951 1 423 1 867 1 570 1 660 2 858 2 109 1 952 2 018 1 021
Skulder och eget kapital 5 264 4 634 6 349 7 511 9 044 10 923 10 872 8 356 7 839 5 121
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 543 845 670 701 742
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 860 4 024 4 172 4 277 4 515 4 167 4 063 3 940 3 385 1 751
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 515 1 685 1 605 1 482 1 594 1 590 1 777 1 765 1 558 917
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 9 947 11 204 12 422 13 653 13 351 13 941 14 175 15 201 12 045 8 016
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 12 15 15 15 17 17 14 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 866 1 015 972 890 890 925 831 894 860 879
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 519 502 388 413 447 393 390 422 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -447 1 241 1 879 2 367 1 693 2 195 1 392 2 390 1 702 1 279
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,64% -4,28% -12,60% -0,04% -3,75% -1,82% -7,06% 26,20% 52,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,58% 0,82% 10,65% 14,62% 1,15% 3,88% -2,40% 12,05% 5,83% 5,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,68% 0,34% 5,80% 8,23% 0,78% 3,06% -1,85% 6,62% 3,79% 3,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,66% 99,80% 98,20% 96,05% 99,24% 99,61% 95,69% 97,27% 98,80% 95,69%
Rörelsekapital/omsättning 7,60% 7,70% 8,03% 8,31% 7,57% 0,94% -0,05% 1,26% -1,73% 9,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,01% 15,06% 14,19% 8,89% 1,19% 2,07% 1,47% 9,11% 4,71% 6,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,98% 146,66% 137,06% 151,34% 138,07% 90,97% 88,05% 93,39% 73,44% 140,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...