Visa allt om Umeå Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 124 755 171 683 148 237 132 155 127 860 119 994 95 548 87 878 76 036 101 980
Övrig omsättning 764 968 1 731 2 522 762 1 249 2 041 2 137 770 4 122
Rörelseresultat (EBIT) 7 202 16 048 12 863 10 825 9 280 5 521 6 908 7 926 1 037 -106
Resultat efter finansnetto 7 470 16 248 15 843 11 160 9 527 5 320 10 338 7 217 31 -817
Årets resultat 5 954 14 811 10 018 5 219 1 544 1 034 8 787 2 686 55 1 191
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 195 19 974 19 605 15 556 14 104 14 667 21 238 21 771 20 546 19 805
Omsättningstillgångar 34 009 43 904 47 739 35 674 35 072 30 873 40 011 28 462 32 464 26 384
Tillgångar 53 204 63 877 67 344 51 230 49 176 45 540 61 249 50 233 53 010 46 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 355 23 401 20 580 17 552 12 322 10 768 19 924 14 178 11 484 11 417
Obeskattade reserver 840 840 1 070 750 1 700 790 500 800 0 0
Avsättningar (tkr) 1 081 1 098 1 122 1 128 1 138 1 108 318 329 338 415
Långfristiga skulder 10 334 11 062 8 376 8 453 8 798 9 114 14 603 15 018 13 123 12 641
Kortfristiga skulder 22 594 27 476 36 195 23 347 25 218 23 760 25 904 19 907 28 065 21 716
Skulder och eget kapital 53 204 63 877 67 344 51 230 49 176 45 540 61 249 50 233 53 010 46 190
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 004 1 038 859 - 873 975 681 773 550 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 393 28 358 24 048 22 087 20 111 17 817 14 578 13 679 12 944 14 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 10 843 12 147 10 857 9 024 8 508 7 643 5 398 5 112 4 567 4 842
Utdelning till aktieägare 0 11 000 12 000 0 0 0 10 200 3 000 0 0
Omsättning 125 519 172 651 149 968 134 677 128 622 121 243 97 589 90 015 76 806 106 102
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 76 58 55 50 42 40 36 35 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 782 2 259 2 556 2 403 2 557 2 857 2 389 2 441 2 172 2 756
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 558 632 625 609 654 548 553 529 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 416 17 237 14 001 11 884 10 241 6 652 7 969 9 107 2 161 1 001
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,33% 15,82% 12,17% 3,36% 6,56% 25,59% 8,73% 15,57% -25,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,43% 25,73% 23,71% 22,03% 19,69% 12,41% 17,65% 16,08% 1,96% -0,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,15% 9,57% 10,77% 8,54% 7,57% 4,71% 11,32% 9,19% 1,37% -0,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,58% 40,01% 39,98% 37,20% 43,41% 33,78% 38,23% 38,75% 34,20% 21,56%
Rörelsekapital/omsättning 9,15% 9,57% 7,79% 9,33% 7,71% 5,93% 14,76% 9,74% 5,79% 4,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,73% 37,66% 31,80% 35,40% 27,75% 25,00% 33,17% 29,47% 21,66% 24,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,52% 153,75% 128,32% 148,19% 136,07% 126,10% 150,72% 138,66% 108,83% 110,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!