Visa allt om Wiks Fastigheter AB
Visa allt om Wiks Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 958 6 908 6 598 6 264 6 315 6 139 6 081 6 112 5 683 5 468
Övrig omsättning 16 337 - 128 44 486 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 169 1 773 1 140 590 1 379 750 1 081 1 900 817 1 851
Resultat efter finansnetto 741 1 350 363 102 728 164 619 1 438 -148 860
Årets resultat 730 1 315 147 366 962 355 413 740 -121 337
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 249 49 017 49 791 40 429 41 064 41 699 42 335 42 970 43 605 44 245
Omsättningstillgångar 1 826 1 109 388 553 404 710 1 023 393 1 942 1 786
Tillgångar 50 076 50 126 50 179 40 982 41 468 42 410 43 358 43 363 45 547 46 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 533 20 803 19 488 11 656 11 440 10 624 10 399 10 130 8 807 9 029
Obeskattade reserver 430 833 1 378 1 378 1 750 1 712 2 046 2 006 1 585 1 585
Avsättningar (tkr) 0 0 0 10 088 10 215 10 827 10 979 11 132 12 067 12 229
Långfristiga skulder 26 750 27 150 27 550 15 550 15 750 18 450 18 850 19 050 20 750 20 900
Kortfristiga skulder 1 362 1 340 1 764 2 311 2 312 797 1 084 1 045 2 338 2 289
Skulder och eget kapital 50 076 50 126 50 179 40 982 41 468 42 410 43 358 43 363 45 547 46 032
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 381 371 324 322 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 499 488 492 507 107 102 98 216 152
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 195 199 206 211 202 180 171 213 182
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 151 146 130 145 200 100
Omsättning 6 974 7 245 6 598 6 392 6 359 6 625 6 081 6 112 5 683 5 468
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 479 3 454 3 299 3 132 3 158 3 070 3 041 3 056 2 842 2 734
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 355 352 344 349 359 346 327 297 337 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 936 2 547 1 775 1 225 2 014 1 385 1 716 2 535 1 458 2 493
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,72% 4,70% 5,33% -0,81% 2,87% 0,95% -0,51% 7,55% 3,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,33% 3,54% 2,28% 1,44% 3,33% 1,78% 2,50% 4,41% 1,82% 4,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,80% 25,69% 17,32% 9,43% 21,88% 12,31% 17,81% 31,27% 14,55% 33,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,67% -3,34% -20,85% -28,07% -30,21% -1,42% -1,00% -10,67% -6,97% -9,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,67% 42,80% 40,98% 31,06% 30,70% 28,03% 27,46% 26,77% 21,84% 22,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,07% 82,76% 22,00% 23,93% 17,47% 89,08% 94,37% 37,61% 83,06% 78,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...