Visa allt om Adelej AB
Visa allt om Adelej AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 21 387 15 057 13 565 14 662 9 783 7 682 5 123 5 226 4 262 5 316
Övrig omsättning 222 319 239 289 306 141 178 188 22 -
Rörelseresultat (EBIT) 353 205 134 -179 -431 618 326 333 -59 267
Resultat efter finansnetto 357 205 125 -159 -429 662 336 335 -67 255
Årets resultat 323 205 125 -159 -429 496 247 241 -37 164
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 66 25 67 136 205 250
Omsättningstillgångar 5 978 4 633 3 341 3 935 3 469 2 781 2 188 1 506 1 203 1 426
Tillgångar 5 978 4 633 3 341 3 935 3 535 2 806 2 255 1 642 1 408 1 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 818 1 169 964 839 998 1 427 931 684 444 481
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 160 3 464 2 377 3 096 2 538 1 379 1 325 958 964 1 166
Skulder och eget kapital 5 978 4 633 3 341 3 935 3 535 2 806 2 255 1 642 1 408 1 676
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 1 034 1 281 693 559 455 368 427 564
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 281 11 350 8 911 10 014 6 802 4 593 3 066 3 219 2 562 2 882
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 693 2 768 1 902 2 584 1 927 1 398 970 1 022 904 1 180
Utdelning till aktieägare 0 674 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 609 15 376 13 804 14 951 10 089 7 823 5 301 5 414 4 284 5 316
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 35 32 36 27 20 13 15 12 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 455 430 424 407 362 384 394 348 355 380
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 426 405 396 384 353 333 350 312 327 333
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 353 205 134 -179 -415 680 395 402 10 331
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,04% 11,00% -7,48% 49,87% 27,35% 49,95% -1,97% 22,62% -19,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,04% 4,45% 4,07% -3,96% -12,11% 23,70% 15,03% 21,19% -3,41% 15,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,69% 1,37% 1,00% -1,06% -4,37% 8,66% 6,62% 6,66% -1,13% 5,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 97,89% 97,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,82% 7,76% 7,11% 5,72% 9,52% 18,25% 16,85% 10,49% 5,61% 4,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,68% 25,23% 28,85% 21,32% 28,23% 50,86% 41,29% 41,66% 31,53% 29,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,85% 133,75% 140,56% 127,10% 134,99% 201,67% 165,13% 157,20% 124,79% 122,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...