Visa allt om HVK Byggnads Aktiebolag
Visa allt om HVK Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 0 0 384 721 14 707 24 100 23 356 20 770 45 384 40 287
Övrig omsättning - 22 228 57 20 - - 29 8 41
Rörelseresultat (EBIT) -16 -21 -647 -1 521 -977 2 946 1 475 1 793 5 696 1 189
Resultat efter finansnetto -17 -22 -647 -1 518 -964 2 956 1 466 1 788 5 727 1 140
Årets resultat -17 -22 233 558 -103 1 903 960 980 3 085 540
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 72 190 195 236 283 161 226
Omsättningstillgångar 81 210 795 1 967 5 225 10 860 10 871 8 626 10 588 10 260
Tillgångar 81 210 795 2 040 5 415 11 055 11 106 8 909 10 749 10 485
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 98 357 684 906 3 009 2 607 1 646 4 666 3 081
Obeskattade reserver 0 0 0 924 3 152 4 013 3 689 3 576 3 173 1 773
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 57 61 61 61 61 61 47 851
Kortfristiga skulder 0 113 382 371 1 297 3 972 4 750 3 626 2 862 4 780
Skulder och eget kapital 81 210 795 2 040 5 415 11 055 11 106 8 909 10 749 10 485
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 - - 1 508 1 572 1 634
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 137 - -
Löner till övriga anställda - 0 564 1 029 3 385 4 203 3 643 2 129 2 392 2 548
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 282 576 1 525 1 790 1 523 1 707 1 964 1 954
Utdelning till aktieägare 0 0 237 560 780 2 000 1 500 0 3 000 1 500
Omsättning 0 22 612 778 14 727 24 100 23 356 20 799 45 392 40 328
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 2 8 9 8 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 192 361 1 838 2 678 2 920 2 308 5 043 4 029
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 433 821 645 680 671 610 670 619
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 -21 -647 -1 474 -912 3 066 1 579 1 889 5 761 1 260
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -46,74% -95,10% -38,98% 3,19% 12,45% -54,23% 12,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -81,38% -74,36% -17,67% 26,80% 13,36% 20,14% 53,34% 11,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -168,49% -210,40% -6,51% 12,29% 6,35% 8,64% 12,63% 2,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 94,27% 82,11% 39,37% 42,06% 41,31% 43,71% 30,81% 31,36%
Rörelsekapital/omsättning - - 107,55% 221,36% 26,71% 28,58% 26,21% 24,07% 17,02% 13,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 46,67% 44,91% 68,86% 59,63% 53,97% 47,95% 48,06% 64,66% 41,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 185,84% 208,12% 530,19% 402,85% 272,78% 228,34% 234,06% 361,67% 202,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...