Visa allt om Skogshemmanet Kråkenäs AB
Visa allt om Skogshemmanet Kråkenäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 977 618 750 1 397 2 428 2 835 2 435 3 385 3 542 3 633
Övrig omsättning - - 53 - 266 111 - - - 40
Rörelseresultat (EBIT) 5 -52 190 -60 -122 -11 -233 -478 336 623
Resultat efter finansnetto 1 -56 185 -64 -127 -20 -242 -482 327 602
Årets resultat 1 -56 185 -64 -127 -20 -242 -165 163 355
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 156 263 390 515 261 439 917 602 634
Omsättningstillgångar 133 156 141 217 335 579 434 977 2 785 710
Tillgångar 302 313 404 607 850 840 873 1 894 3 387 1 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 139 245 60 65 61 81 323 488 476
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 317 218
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 14 69 97 30 48 51 0 0 17
Kortfristiga skulder 173 160 90 450 755 731 741 1 571 2 582 633
Skulder och eget kapital 302 313 404 607 850 840 873 1 894 3 387 1 344
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 347 367 355 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 426 158 99 560 1 291 1 317 709 820 930 750
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 149 67 53 244 557 549 476 546 532 458
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 977 618 803 1 397 2 694 2 946 2 435 3 385 3 542 3 673
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 4 5 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 977 618 750 699 607 567 609 846 708 727
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 240 157 407 465 377 384 455 384 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 43 317 95 -6 168 -53 -212 525 737
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 58,09% -17,60% -46,31% -42,46% -14,36% 16,43% -28,06% -4,43% -2,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,66% -16,61% 47,03% -9,88% -14,35% -1,19% -26,69% -25,18% 9,92% 46,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,51% -8,41% 25,33% -4,29% -5,02% -0,35% -9,57% -14,09% 9,49% 17,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,38% 88,67% 96,27% 99,00% 95,72% 93,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,09% -0,65% 6,80% -16,68% -17,30% -5,36% -12,61% -17,55% 5,73% 2,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,07% 44,41% 60,64% 9,88% 7,65% 7,26% 9,28% 17,05% 21,15% 47,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,88% 97,50% 156,67% 48,22% 44,37% 79,21% 58,57% 62,19% 107,86% 112,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...