Visa allt om L&L Distribution i Jönköping AB
Visa allt om L&L Distribution i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 669 20 528 20 500 18 279 22 574 25 500 20 883 16 368 18 642 16 761
Övrig omsättning 10 - - - - 7 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 484 751 897 424 791 1 095 1 370 259 473 103
Resultat efter finansnetto 1 484 753 905 440 807 1 130 1 374 262 482 104
Årets resultat 1 147 534 701 334 437 620 1 014 190 367 208
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 683 720 746 109 47 31 56 65
Omsättningstillgångar 4 877 3 961 3 834 3 690 3 877 5 403 4 734 2 780 3 207 2 810
Tillgångar 4 877 3 961 4 516 4 410 4 623 5 512 4 781 2 811 3 263 2 875
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 667 1 270 992 1 040 1 206 1 339 1 470 955 966 798
Obeskattade reserver 492 492 492 492 492 285 0 0 0 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 718 2 199 3 033 2 878 2 925 3 887 3 311 1 855 2 297 2 055
Skulder och eget kapital 4 877 3 961 4 516 4 410 4 623 5 512 4 781 2 811 3 263 2 875
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 940 742 784 829
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 560 1 497 1 652 2 021 2 067 1 036 843 790 909
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 593 595 641 691 1 153 1 113 565 592 643
Utdelning till aktieägare 930 750 255 750 500 570 750 500 200 200
Omsättning 22 679 20 528 20 500 18 279 22 574 25 507 20 883 16 368 18 642 16 761
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 667 5 132 5 125 4 570 4 515 5 100 4 177 3 274 3 728 3 352
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 721 558 543 604 561 649 623 444 449 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 484 754 919 450 819 1 113 1 384 284 501 130
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,43% 0,14% 12,15% -19,03% -11,47% 22,11% 27,58% -12,20% 11,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,43% 19,04% 20,04% 9,98% 17,56% 20,50% 28,74% 9,32% 14,83% 3,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,55% 3,67% 4,41% 2,41% 3,60% 4,43% 6,58% 1,60% 2,60% 0,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,52% 8,58% 3,91% 4,44% 4,22% 5,95% 6,81% 5,65% 4,88% 4,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,05% 41,75% 30,46% 32,28% 33,93% 28,10% 30,75% 33,97% 29,60% 28,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,43% 180,13% 126,41% 128,21% 132,55% 139,00% 142,98% 149,87% 139,62% 136,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...