Visa allt om Trädgård och Plogtjänst i Söderort AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 4 536 5 327 5 474 4 296 3 606 3 601 3 509 2 134 1 856 1 818
Övrig omsättning 12 318 0 0 0 0 0 0 3 0
Rörelseresultat (EBIT) 219 1 119 567 343 198 386 345 28 93 -30
Resultat efter finansnetto 202 1 106 550 334 188 375 328 0 74 -48
Årets resultat 158 867 802 259 138 292 246 0 54 -48
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 335 1 745 1 128 990 672 740 704 800 865 322
Omsättningstillgångar 1 083 1 522 1 374 1 350 978 1 176 789 553 760 533
Tillgångar 2 418 3 266 2 501 2 340 1 650 1 916 1 493 1 353 1 626 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 389 1 731 1 365 863 854 965 673 427 427 373
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 319 501 267 99 24 24 24 43 26 41
Kortfristiga skulder 710 1 034 869 1 378 772 927 796 883 1 172 441
Skulder och eget kapital 2 418 3 266 2 501 2 340 1 650 1 916 1 493 1 353 1 626 855
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 325 324 324 324 300 275 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 508 509 314 314 219 184 184
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - 365 370 263 263 156 184 184
Utdelning till aktieägare 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 548 5 645 5 474 4 296 3 606 3 601 3 509 2 134 1 859 1 818
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 2 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 512 1 332 1 369 1 074 1 803 1 200 1 170 1 067 928 909
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 414 389 405 308 600 399 318 319 336 319
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 570 1 354 896 760 485 690 646 239 119 107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,85% -2,69% 27,42% 19,13% 0,14% 2,62% 64,43% 14,98% 2,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,06% 34,26% 22,67% 14,70% 12,00% 20,15% 23,11% 2,07% 5,72% -3,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,83% 21,01% 10,36% 8,01% 5,49% 10,72% 9,83% 1,31% 5,01% -1,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,74% 65,85% 70,88% 73,51% 75,60% 78,84% 73,10% 71,04% 66,22% 67,05%
Rörelsekapital/omsättning 8,22% 9,16% 9,23% -0,65% 5,71% 6,91% -0,20% -15,46% -22,20% 5,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,44% 53,00% 54,58% 36,88% 51,76% 50,37% 45,08% 31,56% 26,26% 43,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,54% 147,20% 158,11% 97,97% 126,68% 126,86% 99,12% 62,63% 64,85% 120,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!