Visa allt om Pensionsdepån AB
Visa allt om Pensionsdepån AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 455 1 205 1 055 1 066 1 011 1 194 1 164 1 074 880 819
Övrig omsättning - - 5 - - 45 - - 16 15
Rörelseresultat (EBIT) 543 83 10 44 112 122 109 153 97 68
Resultat efter finansnetto 435 83 7 55 121 130 112 152 86 69
Årets resultat 275 66 57 57 75 33 58 55 46 35
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 172 326 440 387 588 710 515 521 375 188
Omsättningstillgångar 821 359 183 338 166 160 218 53 90 164
Tillgångar 5 993 685 623 724 754 870 732 574 465 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 664 414 348 302 269 245 262 224 189 143
Obeskattade reserver 259 177 177 245 263 245 162 129 53 32
Avsättningar (tkr) 0 5 16 33 72 89 100 93 80 63
Långfristiga skulder 2 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 376 89 82 145 150 292 209 128 143 115
Skulder och eget kapital 5 993 685 623 724 754 870 732 574 465 352
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 370 272 567 365 332 293 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 100 - - - 0
Löner till övriga anställda - 392 351 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 163 157 153 121 243 218 223 138 127
Utdelning till aktieägare 0 25 0 10 25 50 50 20 20 0
Omsättning 1 455 1 205 1 060 1 066 1 011 1 239 1 164 1 074 896 834
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 455 1 205 1 055 1 066 1 011 1 194 1 164 1 074 880 819
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 380 607 532 571 426 736 648 581 465 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 611 151 96 105 173 173 166 186 136 107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,75% 14,22% -1,03% 5,44% -15,33% 2,58% 8,38% 22,05% 7,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,11% 12,12% 2,09% 7,73% 16,05% 14,94% 15,30% 26,66% 20,86% 19,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,53% 6,89% 1,23% 5,25% 11,97% 10,89% 9,62% 14,25% 11,02% 8,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -106,87% 22,41% 9,57% 18,11% 1,58% -11,06% 0,77% -6,98% -6,02% 5,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,45% 80,59% 78,02% 68,11% 61,38% 48,92% 52,10% 55,59% 48,85% 47,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,55% 403,37% 223,17% 233,10% 110,67% 54,79% 104,31% 41,41% 62,94% 142,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...