Visa allt om Halmstads Rådhus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 037 389 1 864 954 1 795 708 1 734 317 1 715 766 1 683 342 1 679 336 1 637 841 1 642 724 1 537 735
Övrig omsättning 40 897 32 416 43 250 20 214 65 681 32 459 44 216 31 389 131 007 57 886
Rörelseresultat (EBIT) 356 401 313 610 306 335 226 519 271 903 219 417 222 125 223 246 324 798 253 163
Resultat efter finansnetto 269 942 226 882 221 702 145 217 180 560 123 693 102 957 84 278 150 122 74 853
Årets resultat 230 043 168 046 169 193 124 555 123 482 94 913 159 405 127 725 183 069 88 033
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 938 517 6 538 713 6 257 694 6 026 910 5 735 103 5 332 377 4 929 767 4 969 306 4 905 248 4 805 685
Omsättningstillgångar 368 022 334 914 312 975 261 561 375 900 286 022 301 020 345 864 304 572 318 078
Tillgångar 7 306 539 6 873 627 6 570 669 6 288 471 6 111 003 5 618 399 5 230 787 5 315 170 5 209 820 5 123 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 262 832 2 036 032 1 924 896 1 755 961 1 643 263 1 389 592 1 243 416 1 082 287 753 049 570 285
Minoritetsintressen 0 21 269 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 359 027 371 437 357 404 339 532 327 708 260 303 232 981 245 179 220 629 175 038
Långfristiga skulder 3 200 762 3 161 169 2 710 000 3 010 000 2 788 559 2 912 337 2 873 808 2 964 059 3 226 691 3 587 864
Kortfristiga skulder 1 483 918 1 283 720 1 578 369 1 182 979 1 351 473 1 056 167 880 582 1 023 645 1 009 451 790 576
Skulder och eget kapital 7 306 539 6 873 627 6 570 669 6 288 471 6 111 003 5 618 399 5 230 787 5 315 170 5 209 820 5 123 763
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 9 015 8 541 9 120 7 733 8 668 8 287 9 352 10 256 8 922 7 720
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 209 139 192 903 182 857 177 581 159 015 168 228 192 073 191 996 182 568 167 619
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 95 412 81 716 86 652 86 240 77 702 82 428 97 405 86 169 106 482 79 667
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 078 286 1 897 370 1 838 958 1 754 531 1 781 447 1 715 801 1 723 552 1 669 230 1 773 731 1 595 621
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 480 465 456 435 404 416 496 512 493 474
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 245 4 011 3 938 3 987 4 247 4 047 3 386 3 199 3 332 3 244
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 679 632 626 643 614 647 631 594 574 566
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 720 990 643 277 613 566 533 410 578 894 486 221 466 965 466 880 561 843 484 111
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,25% 3,86% 3,54% 1,08% 1,93% 0,24% 2,53% -0,30% 6,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,90% 4,58% 4,69% 3,65% 4,48% 3,97% 4,34% 4,29% 6,31% 5,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,57% 16,90% 17,16% 13,24% 15,97% 13,24% 13,51% 13,92% 20,03% 16,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,05% 85,98% 85,74% 86,38% 85,44% 83,83% 81,86% 81,09% 81,40% 82,17%
Rörelsekapital/omsättning -54,77% -50,88% -70,47% -53,13% -56,86% -45,75% -34,51% -41,38% -42,91% -30,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,97% 29,62% 29,30% 27,92% 26,89% 24,73% 23,77% 20,36% 14,45% 11,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,74% 24,98% 18,89% 20,89% 26,71% 25,50% 32,36% 32,00% 28,44% 38,23%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 3 284 1 778 1 646 1 272 1 383 1 388 1 389 1 406 1 357 1 686
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -311 -681 -1 384 -1 202 -203 -277 -351 -242 -218 -286
Resultat efter finansnetto 34 751 30 498 30 915 1 442 -18 117 -20 222 -27 251 -39 327 -48 818 -53 332
Årets resultat 68 591 67 904 63 710 26 969 8 022 6 738 -26 235 -38 895 -47 713 -52 546
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 333 143 4 101 300 3 973 933 3 819 273 1 259 469 1 263 341 1 275 993 1 239 360 1 238 730 1 228 788
Omsättningstillgångar 133 860 160 480 141 512 235 567 234 528 130 315 152 391 189 097 42 654 70 030
Tillgångar 4 467 003 4 261 780 4 115 445 4 054 840 1 493 997 1 393 656 1 428 384 1 428 457 1 281 384 1 298 818
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 205 532 184 291 163 960 144 463 144 481 146 565 140 152 166 665 5 736 53 723
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 195 260 3 155 260 2 710 000 3 010 000 800 000 700 000 1 100 000 1 022 904 1 122 904 1 122 904
Kortfristiga skulder 1 066 211 922 229 1 241 485 900 377 549 516 547 091 188 232 238 888 152 744 122 191
Skulder och eget kapital 4 467 003 4 261 780 4 115 445 4 054 840 1 493 997 1 393 656 1 428 384 1 428 457 1 281 384 1 298 818
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 261 241 29 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 52 946 48 026 47 573 44 213 26 986 8 026 0 0 0 0
Omsättning 3 284 1 778 1 646 1 272 1 383 1 388 1 389 1 406 1 357 1 686
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 272 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -311 -681 -1 384 -1 202 -203 -277 -351 -242 -218 -286
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 84,70% 8,02% 29,40% -8,03% -0,36% -0,07% -1,21% 3,61% -19,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,09% 2,03% 2,07% 1,37% 0,53% 0,47% 0,65% 0,78% 0,13% 0,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 838,19% 4 858,83% 5 179,83% 4 353,07% 567,68% 474,86% 665,23% 790,68% 124,10% 102,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -28 390,71% -42 843,03% -66 827,04% -52 264,94% -22 775,70% -30 027,09% -2 580,35% -3 541,32% -8 112,75% -3 093,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,60% 4,32% 3,98% 3,56% 9,67% 10,52% 9,81% 11,67% 0,45% 4,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12,55% 17,40% 11,40% 26,16% 42,68% 23,82% 80,96% 79,16% 27,93% 57,31%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...