Visa allt om E.Hs måleri AB
Visa allt om E.Hs måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 126 2 857 3 104 3 345 4 334 3 467 2 670 2 886 4 418 3 825
Övrig omsättning 55 4 - - 40 - 25 - 53 52
Rörelseresultat (EBIT) -223 382 54 -12 456 115 -203 47 619 380
Resultat efter finansnetto -201 383 52 -7 462 115 -203 76 627 379
Årets resultat -201 338 36 14 269 80 -203 142 445 321
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 36 48 60 74 51 75 106 92 49
Omsättningstillgångar 458 1 813 1 647 1 518 1 764 1 228 1 004 1 474 1 660 1 408
Tillgångar 458 1 848 1 695 1 578 1 839 1 280 1 079 1 580 1 752 1 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 423 1 320 1 105 1 069 1 055 786 707 999 946 589
Obeskattade reserver 0 0 60 60 92 0 0 0 131 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 528 532 449 692 493 373 580 675 737
Skulder och eget kapital 458 1 848 1 695 1 578 1 839 1 280 1 079 1 580 1 752 1 457
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 153 624 0 771 929 892 823 766 700 635
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 554 878 837 1 036 651 535 499 995 1 022
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 94 618 699 852 789 838 763 742 766 753
Utdelning till aktieägare 317 696 120 0 0 0 0 90 89 88
Omsättning 181 2 861 3 104 3 345 4 374 3 467 2 695 2 886 4 471 3 877
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 5 5 6 6 5 5 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 42 571 621 669 722 578 534 577 631 546
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 85 379 466 522 502 425 441 435 397 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -223 394 66 2 481 139 -172 71 641 397
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -95,59% -7,96% -7,20% -22,82% 25,01% 29,85% -7,48% -34,68% 15,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -43,89% 20,73% 3,19% -0,44% 25,12% 8,98% -18,63% 4,94% 35,96% 26,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -159,52% 13,41% 1,74% -0,21% 10,66% 3,32% -7,53% 2,70% 14,26% 9,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,19% 91,04% 90,08% 87,98% 89,62% 88,40% 88,28% 90,06% 88,71% 89,93%
Rörelsekapital/omsättning 335,71% 44,98% 35,92% 31,96% 24,73% 21,20% 23,63% 30,98% 22,30% 17,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,36% 71,43% 67,95% 70,55% 61,06% 61,41% 65,52% 63,23% 59,38% 46,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 308,57% 342,23% 308,27% 336,08% 253,90% 247,67% 267,02% 252,24% 244,15% 189,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...