Visa allt om Bristol Fiske Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 5 535 3 000 4 784 5 798 4 880 5 148 20 067 16 279 21 387 19 072
Övrig omsättning 0 0 7 61 143 53 29 045 0 91 0
Rörelseresultat (EBIT) -141 -2 856 -1 766 1 074 317 2 206 31 662 427 2 720 1 404
Resultat efter finansnetto 1 444 -2 835 -1 766 1 181 12 531 2 429 31 391 302 2 666 2 058
Årets resultat 3 808 -16 -29 679 12 430 791 18 664 1 005 1 604 2 418
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 230 15 240 15 377 32 278 15 737 244 5 730 26 691 7 733 14 009
Omsättningstillgångar 9 768 8 636 16 445 16 703 31 931 44 309 46 959 6 113 16 223 19 764
Tillgångar 24 998 23 875 31 822 48 981 47 669 44 553 52 689 32 804 23 956 33 773
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 294 19 486 24 503 39 532 38 852 26 423 29 632 10 968 9 963 8 359
Obeskattade reserver 302 3 325 6 175 7 912 7 610 7 623 9 357 1 915 2 949 2 337
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 17 009 8 177 17 695
Kortfristiga skulder 1 402 1 065 1 144 1 537 1 206 10 508 13 700 2 912 2 867 5 381
Skulder och eget kapital 24 998 23 875 31 822 48 981 47 669 44 553 52 689 32 804 23 956 33 773
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 862 3 924 3 685 3 897 3 596
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 353 1 329 1 446 1 894 3 719
Utdelning till aktieägare 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 800
Omsättning 5 535 3 000 4 791 5 859 5 023 5 201 49 112 16 279 21 478 19 072
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 2 5 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 923 600 957 2 899 976 644 2 508 2 035 2 673 2 384
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 844 936 1 035 2 017 920 133 668 637 725 918
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -131 -2 846 -1 764 1 133 424 2 259 34 511 5 619 8 522 5 571
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 84,50% -37,29% -17,49% 18,81% -5,21% -74,35% 23,27% -23,88% 12,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,78% -11,86% -5,54% 2,41% 26,36% 5,46% 60,10% 1,50% 12,27% 8,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,09% -94,37% -36,85% 20,35% 257,48% 47,24% 157,80% 3,02% 13,74% 14,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 151,15% 252,37% 319,84% 261,57% 629,61% 656,59% 165,74% 19,66% 62,45% 75,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,13% 92,48% 92,14% 93,31% 93,96% 72,65% 70,09% 37,99% 51,19% 29,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 696,72% 810,89% 1 437,50% 1 086,73% 2 647,68% 421,67% 342,77% 209,92% 565,85% 367,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!