Visa allt om Purity Vodka AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 27 212 19 199 13 729 15 312 14 510 19 700 14 140 11 629 7 727 2 631
Övrig omsättning 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -13 037 -16 976 -26 631 -25 912 -21 088 -39 333 -63 146 -44 871 -38 224 -26 548
Resultat efter finansnetto -13 630 -17 560 -27 517 -25 108 -20 858 -40 754 -63 764 -44 532 -40 029 -23 915
Årets resultat -217 0 -27 517 -25 108 -20 858 -40 754 -63 764 -44 532 -40 029 -23 915
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 35 733 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 216 6 894 7 469 13 290 11 613 13 727 10 442 14 619 14 650 18 447
Omsättningstillgångar 37 290 36 245 21 783 14 127 38 814 26 187 18 121 16 248 60 329 40 736
Tillgångar 43 506 43 139 29 253 27 417 50 426 75 647 28 563 30 868 74 979 59 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 619 38 837 23 837 21 354 46 462 67 320 8 070 21 821 66 353 56 368
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 59 297
Kortfristiga skulder 4 887 4 302 5 416 6 063 3 965 8 328 20 493 9 047 8 567 2 518
Skulder och eget kapital 43 506 43 139 29 253 27 417 50 426 75 647 28 563 30 868 74 979 59 183
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 773 1 039 985 942 893 836
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 967 1 736 2 357 2 222 2 083 1 745
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 717 1 050 1 223 1 171 1 099 939
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 212 19 199 13 729 15 312 14 517 19 700 14 140 11 629 7 727 2 631
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 442 3 840 3 432 3 828 3 628 4 925 2 828 2 326 1 545 526
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 298 1 123 1 140 999 715 985 943 906 862 763
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 140 -16 036 -25 575 -24 929 -20 324 -37 981 -61 869 -43 817 -37 159 -25 522
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,74% 39,84% -10,34% 5,53% -26,35% 39,32% 21,59% 50,50% 193,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -29,94% -39,33% -90,30% -91,58% -41,36% -51,96% -220,63% -144,15% -50,76% -40,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -47,87% -88,37% -192,41% -163,98% -143,75% -199,51% -445,68% -382,62% -492,57% -905,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,33% 54,14% 55,62% 72,46% 64,25% 65,04% 58,01% 58,51% 50,85% 34,55%
Rörelsekapital/omsättning 119,08% 166,38% 119,21% 52,66% 240,17% 90,65% -16,78% 61,92% 669,88% 1 452,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,77% 90,03% 81,49% 77,89% 92,14% 88,99% 28,25% 70,69% 88,50% 95,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 484,57% 532,71% 152,46% 83,52% 864,34% 256,12% 50,50% 67,41% 653,18% 1 454,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...