Visa allt om Purity Vodka AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 31 061 27 212 19 199 13 729 15 312 14 510 19 700 14 140 11 629 7 727
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -6 553 -13 037 -16 976 -26 631 -25 912 -21 088 -39 333 -63 146 -44 871 -38 224
Resultat efter finansnetto -6 712 -13 630 -17 560 -27 517 -25 108 -20 858 -40 754 -63 764 -44 532 -40 029
Årets resultat -212 -217 0 -27 517 -25 108 -20 858 -40 754 -63 764 -44 532 -40 029
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 35 733 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 488 6 216 6 894 7 469 13 290 11 613 13 727 10 442 14 619 14 650
Omsättningstillgångar 39 376 37 290 36 245 21 783 14 127 38 814 26 187 18 121 16 248 60 329
Tillgångar 44 864 43 506 43 139 29 253 27 417 50 426 75 647 28 563 30 868 74 979
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 408 38 619 38 837 23 837 21 354 46 462 67 320 8 070 21 821 66 353
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Kortfristiga skulder 6 456 4 887 4 302 5 416 6 063 3 965 8 328 20 493 9 047 8 567
Skulder och eget kapital 44 864 43 506 43 139 29 253 27 417 50 426 75 647 28 563 30 868 74 979
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 773 1 039 985 942 893
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 967 1 736 2 357 2 222 2 083
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 717 1 050 1 223 1 171 1 099
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 061 27 212 19 199 13 729 15 312 14 517 19 700 14 140 11 629 7 727
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 5 5 4 4 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 531 5 442 3 840 3 432 3 828 3 628 4 925 2 828 2 326 1 545
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 957 1 298 1 123 1 140 999 715 985 943 906 862
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 825 -12 140 -16 036 -25 575 -24 929 -20 324 -37 981 -61 869 -43 817 -37 159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,14% 41,74% 39,84% -10,34% 5,53% -26,35% 39,32% 21,59% 50,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,59% -29,94% -39,33% -90,30% -91,58% -41,36% -51,96% -220,63% -144,15% -50,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,08% -47,87% -88,37% -192,41% -163,98% -143,75% -199,51% -445,68% -382,62% -492,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,38% 53,33% 54,14% 55,62% 72,46% 64,25% 65,04% 58,01% 58,51% 50,85%
Rörelsekapital/omsättning 105,98% 119,08% 166,38% 119,21% 52,66% 240,17% 90,65% -16,78% 61,92% 669,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,61% 88,77% 90,03% 81,49% 77,89% 92,14% 88,99% 28,25% 70,69% 88,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 334,14% 484,57% 532,71% 152,46% 83,52% 864,34% 256,12% 50,50% 67,41% 653,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!