Visa allt om GHP Ortho Center Göteborg AB
Visa allt om GHP Ortho Center Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 91 583 85 208 80 127 85 105 91 833 92 234 78 310 62 842 62 789 53 561
Övrig omsättning - - - - - - - - 6 138 23
Rörelseresultat (EBIT) 592 -1 443 1 536 -3 483 -2 152 6 079 4 680 -1 053 1 875 -3 970
Resultat efter finansnetto 592 -4 466 1 546 -3 452 -2 045 6 232 4 614 -1 156 1 602 -4 160
Årets resultat -2 573 -5 437 1 399 -2 544 -1 510 2 838 251 -2 060 202 -3 289
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 205 16 093 23 947 22 785 20 101 23 613 26 773 30 550 33 201 34 040
Omsättningstillgångar 16 328 16 013 15 303 16 919 24 527 23 285 25 121 18 379 15 261 16 780
Tillgångar 31 533 32 107 39 250 39 705 44 628 46 899 51 894 48 929 48 462 50 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 166 17 739 23 219 21 892 24 436 29 946 33 108 32 857 34 917 31 715
Obeskattade reserver 606 831 1 141 5 269 6 255 7 031 5 415 1 880 976 447
Avsättningar (tkr) 167 158 157 123 183 287 269 159 215 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 200 4 460 5 660 6 000
Kortfristiga skulder 15 593 13 378 14 732 12 422 13 754 9 635 11 903 9 573 6 694 12 658
Skulder och eget kapital 31 533 32 107 39 250 39 705 44 628 46 899 51 894 48 929 48 462 50 820
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 981 772 1 019 1 057 926 658 415 588 575 1 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 23 855 23 064 18 357 18 286 18 321 15 632 14 488 13 252 19 524 19 103
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 11 150 10 392 8 701 9 412 8 391 6 541 6 507 7 037 9 112 8 774
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0
Omsättning 91 583 85 208 80 127 85 105 91 833 92 234 78 310 62 842 68 927 53 584
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 44 31 28 30 30 27 23 42 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 991 1 937 2 585 3 039 3 061 3 074 2 900 2 732 1 495 1 373
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 805 792 923 1 111 936 791 805 918 816 853
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 749 1 815 4 950 636 2 459 10 541 9 066 3 194 6 291 -1 945
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,48% 6,34% -5,85% -7,33% -0,43% 17,78% 24,61% 0,08% 17,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,88% -13,85% 3,95% -8,68% -4,52% 13,39% 9,09% -2,10% 4,31% -7,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,65% -5,22% 1,93% -4,05% -2,20% 6,81% 6,02% -1,63% 3,33% -7,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,17% 80,44% 100,00% 76,28% 76,17% 76,85% 76,61% 75,55% 77,63% 76,41%
Rörelsekapital/omsättning 0,80% 3,09% 0,71% 5,28% 11,73% 14,80% 16,88% 14,01% 13,64% 7,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,59% 57,27% 61,42% 65,49% 65,08% 74,90% 71,49% 69,98% 73,50% 63,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,41% 112,71% 97,44% 129,64% 171,06% 231,26% 202,23% 186,13% 219,36% 123,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...