Visa allt om Softube AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 55 817 51 663 41 226 31 355 19 339 15 843 12 334 7 201 6 137 4 104
Övrig omsättning 8 024 4 839 2 938 2 798 1 882 1 450 1 720 2 149 1 908 1 363
Rörelseresultat (EBIT) 2 117 9 958 8 203 8 734 3 334 3 295 3 962 1 330 1 251 -116
Resultat efter finansnetto 2 128 9 949 8 188 8 725 3 320 3 288 3 949 1 301 1 313 -170
Årets resultat 1 759 5 960 4 817 5 150 1 918 1 905 2 302 707 1 148 -170
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 641 13 012 9 122 7 283 5 969 5 230 5 474 5 177 4 753 5 277
Omsättningstillgångar 19 116 25 448 21 993 19 585 12 069 10 065 7 422 3 308 2 470 665
Tillgångar 39 757 38 460 31 115 26 869 18 038 15 295 12 896 8 486 7 223 5 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 288 18 721 13 724 15 880 11 114 9 577 8 677 6 375 5 668 4 521
Obeskattade reserver 9 270 9 435 7 165 5 180 3 080 2 240 1 410 420 90 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 635 0 0 0 0 125 277 715
Kortfristiga skulder 11 199 10 303 7 591 5 809 3 844 3 479 2 809 1 566 1 188 708
Skulder och eget kapital 39 757 38 460 31 115 26 869 18 038 15 295 12 896 8 486 7 223 5 942
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 396 - - 370 441
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 237 10 875 8 516 6 258 4 484 2 494 2 327 1 456 1 097 953
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 6 183 4 318 3 387 2 453 1 643 1 372 908 644 616 575
Utdelning till aktieägare 0 1 192 963 1 029 384 381 1 007 0 0 0
Omsättning 63 841 56 502 44 164 34 153 21 221 17 293 14 054 9 350 8 045 5 467
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 24 17 14 10 7 6 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 691 2 153 2 425 2 240 1 934 2 263 2 056 1 440 1 534 1 026
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 685 659 736 635 626 586 545 422 525 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 976 13 052 10 510 10 693 5 078 4 992 5 448 2 961 3 301 1 606
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,04% 25,32% 31,48% 62,13% 22,07% 28,45% 71,28% 17,34% 49,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,39% 25,91% 26,36% 32,51% 18,48% 21,56% 30,72% 15,67% 18,45% -1,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,84% 19,29% 19,90% 27,86% 17,24% 20,81% 32,12% 18,47% 21,72% -2,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,17% 95,66% 85,67% 95,93% 86,89% 82,84% 88,97% 85,99% 96,25% 94,66%
Rörelsekapital/omsättning 14,18% 29,31% 34,93% 43,94% 42,53% 41,57% 37,40% 24,19% 20,89% -1,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,70% 67,81% 62,07% 74,14% 74,93% 74,04% 75,81% 78,77% 79,39% 76,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,26% 225,92% 255,82% 337,15% 293,68% 265,16% 249,13% 211,24% 207,91% 93,93%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...