Visa allt om Nelos AB
Visa allt om Nelos AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 905 917 750 791 677 557 451 370 549 433
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 48 -61 -12 -82 -92 -16 -132 -54 -54
Resultat efter finansnetto -70 -32 -186 -135 -206 -203 -141 -493 -156 -43
Årets resultat 75 125 134 218 163 59 350 -242 371 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 483 3 576 3 619 3 702 3 764 3 451 3 449 3 449 4 405 3 919
Omsättningstillgångar 1 381 1 679 1 491 1 366 1 088 1 417 1 400 1 062 1 049 448
Tillgångar 4 864 5 255 5 110 5 068 4 852 4 868 4 849 4 511 5 454 4 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 388 2 313 2 188 2 054 1 936 1 773 1 714 1 364 1 696 1 416
Obeskattade reserver 341 309 253 365 270 430 527 527 527 352
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 3 000 0
Kortfristiga skulder 135 132 168 149 146 165 107 120 231 2 599
Skulder och eget kapital 4 864 5 255 5 110 5 068 4 852 4 868 4 849 4 511 5 454 4 367
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 443 403 373 363 336 346 258 195 348 280
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 302 292 278 275 260 289 180 269 193 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 0 90 91
Omsättning 905 917 750 791 677 557 451 370 549 433
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 905 917 750 791 677 557 451 370 549 433
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 775 726 681 672 633 635 453 481 557 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 82 141 22 71 -3 -92 -16 -132 -54 -54
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,31% 22,27% -5,18% 16,84% 21,54% 23,50% 21,89% -32,60% 26,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,21% 0,93% -1,15% -0,20% -1,63% -1,60% -0,33% -2,75% 0,11% -0,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,10% 5,34% -7,87% -1,26% -11,67% -14,00% -3,55% -33,51% 1,09% -3,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 137,68% 168,70% 176,40% 153,86% 139,14% 224,78% 286,70% 254,59% 149,00% -496,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,56% 48,60% 46,68% 45,84% 44,00% 42,93% 43,36% 38,65% 38,05% 38,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 022,96% 1 271,97% 887,50% 916,78% 745,21% 858,79% 1 308,41% 885,00% 454,11% 17,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...